يك ويروس جديد بيماري فلج ظهور پيدا كرد


نتيجه يك تحقيق جديد نشان مي دهد كه شيوع بيماري فلج در هائيتي و جمهوري دومينيكن در دو سال گذشته، ناشي از بروز جهش در ويروس ضعيف شده موجود در واكسن ضد فلج و همكاري اين ويروس با برخي ويروسهاي موجود در معده افراده بوده است.

به نوشته هفته نامه علمي "نيوساينتيست" چاپ لندن، محققان مركز كنترل و پيشگيري از بيماريها در آتلانتا در پژوهشهاي خود بر روي بيماري فلجي كه دو سال قبل مجددا در آمريكاي جنوبي ظهور كرد، به اين نتيجه رسيده اند كه ويروس جهش يافته با استفاده از روش تعويض ژنها با ويروسهاي موجود در معده افراد، از فردي به فرد ديگر سرايت كرده است.

ويروس ضعيف شده بيماري فلج كه از آن در ساخت واكسن خوراكي براي اين بيماري استفاده مي شود در قياس با ويروس عادي اين بيماري داراي 50 مورد تغيير ژنتيكي در مولكول پيام برنده "آر ان اي" است. اين تغييرات موجب مي شود ويروس قابليت انتشار خود را از دست بدهد.

اما تحقيقات جديد نشان مي دهد كه در مواردي اين تغييرات مي تواند معكوس شده و حالت اوليه ويروس اعاده شود و ويروس قدرت نشر و شيوع خود را به دست آورد.

تحقيقات پژوهشگران اين مركز حاكيست كه موارد ابتلا به ويروس در هائيتي و جمهوري دومينيكن در سال 1998 از ويروس جهش يافته در بدن يك كودك ناشي شده است.

اين ويروس در عرض مدت كوتاهي بيش از دو هزار نفر از كساني را كه قبلا مايه كوبي نكرده بودند، مبتلا ساخت.

به اعتقاد محققان، بررسيهاي تازه گوياي اين واقعيت است كه ريشه كن كردن بيماري فلج به سادگي امكان پذير نيست و شرايط محيطي بايد براي اين منظور از هر حيث مهيا باشد.