در اين دنياي عجيب و غريب از ديدن خيلي از چيزها هاج و واج مي شوي اين هم گوشهاي از آن اطلاعات عجيب . در اين دنياي سرشار از شگفتي نميشه خيلي از چيزها را باور نكني .

يك سوسك حمام ميتواند 9 روز بدون سر زندگي كند تا اينكه از گرسنگي بميرد.

يك كوروكوديل نميتواند زبانش را بيرون در بياورد.

حلزون ميتواند 3 سال بخوابد.

به طور ميانگين مردم از عنكبوت بيشتر ميترسند تا از مرگ!

اگر جمعيت چين به شكل يك صف از مقابل شما راه بروند، اين صف به خاطر سرعت توليد مثل هيچوقت تمام نخواهد شد.

خطوط هوايي آمريكا با كم كردن فقط يك زيتون از سالاد هر مسافر در سال 1987 توانست 40000$ صرفهجويي كند.

ملت آمريكا بطور ميانگين روزانه 73000 متر مربع پيتزا ميخورند.

چشمهاي شترمرغ از مغزش بزرگتر است.

بچهها بدون كشكك زانو متولد ميشوند. كشككها در سن 2 تا 6 سالگي ظاهر ميشوند.

كوبيدن سر به ديوار 150 كالري در ساعت مصرف ميكند.

پروانهها با پاهايشان ميچشند.

گربهها ميتوانند بيش از يكصد صدا با حنجره خود توليد كنند در حاليكه سگها كمتر از 10 تا!

ادرار گربه زير نور سياه ميدرخشد.

تعداد چينيهايي كه انگليسي بلدند، از تعداد آمريكاييهايي كه انگليسي بلدند، بيشتر است!!

دوئل كردن در پاراگوئه آزاد است به شرطي كه طرفين خون خود را بر گردن بگيرند.

فيلها تنها حيواناتي هستند كه نميتوانند بپرند.

هر بار كه يك تمبر را ميليسيد 10/1 كالري انرژي مصرف ميكنيد.

فورييه 1865 تنها زماني بود كه ماه كامل نشد.

كوتاهترين جمله كامل در زبان انگليسي I am است.

اگر عروسك باربي را زنده تصور كنيد سايزش 33-23-39 و قدش 2 متر و 15 سانتيمتر خواهد بود با گردني 2 برابر بلندتر از يك انسان نرمال.

تمام خرسهاي قطبي، چپ دست هستند.

اگر يك ماهي قرمز را در يك اتاق تاريك قرار دهيد، كم كم رنگش سفيد ميشود.

اگر به صورت مداوم 8 سال و 7 ماه و 6 روز فرياد بزنيد، انرژي صوتي لازم براي گرم كردن يك فنجان قهوه را توليد كردهايد.

در مصر باستان افراد روحاني تمام موهاي بدن خود را ميكندند حتي ابروها و موژهها.

كوتاهترين جنگ در تاريخ در سال 1896 بين زانزيبار و انگلستان رخ داد كه 38 دقيقه طول كشيد.

در 4000 سال گذشته هيچ حيوان جديدي رام نشده است.

هيچوقت نميتواني با چشمان باز عطسه كني.

تعداد انسانهايي كه به وسيله خر كشته ميشوند، از انسانهايي كه در سانحه هوايي ميميرند بيشتر است.

چشمهاي ما از بدو تولد همين اندازه بودهاند، اما رشد دماغ و گوش ما هيچوقت متوقف نميشوند.

هر تكه كاغذ را نميتوان بيش از 9 بار تا كرد.

در هرم خئوپوس در مصر كه 2600 سال قبل از مبلاد ساخته شده است، به اندازهاي سنگ به كار رفته كه ميتوان با آن ديواري آجري به ارتفاع 50 سانتيمتر دور دنيا ساخت.

اگرتمام رگهاي خوني را در يك خط بگذاريم، تقريبا 97000 كيلومتر ميشود.

وقتي مگس بر روي يك ميله فولادي مينشيند، ميله فولادي به اندازه دو ميليونيم ميليمتر خم ميشود.

آمريكا تا 50 ميليون سال ديگر دو نيم خواهد شد.

عدد 2520 را ميتوان بر اعداد 1 تا 10 تقسيم نمود، بدون آنكه خارج قسمت كسري داشته باشد.

30 برابر مردمي كه امروزه بر سطح زمين زندگي ميكنند، در زير خاك مدفون شدهاند.

تنها حيواني كه نميتواند شنا كند، شتر است.

شيشه در ظاهر جامد به نظر ميرسد ولي در واقع مايعي است كه بسيار كند حركت ميكند.

در هر ثانيه بيش از 5000 بيليون بيليون الكترون به صفحه تلويزيون برخورد ميكند و تصويري را كه شما تماشا ميكنيد، بوجود ميآورد.

شانس شبيه بودن دو اثر انگشت، يك به 64 ميليارد است.

يك ليتر سركه در زمستان سنگينتر از تابستان است.

قد انسان تا 20، 25 سالگي و گاها 40 سالگي بلند ميشود و از چهل سالگي به بعد، قد انسان هر دو سال حدود 6 ميليمتر كوتاه ميشود.

فقط با از دست دادن يك درصد از آب بدن، احساس تشنگي ميكنيم!

دهان انسان روزانه يك ليتر بزاق توليد ميكند.

چيتا يا يوزپلنگ سريعترين حيوان خشكي است. او در عرض فقط 3 ثانيه 100 كيلومتر در ساعت سرعت ميگيرد. ركوردي كه حتي سريعترين خودروهاي فراري هم نتوانستهاند بشكنند.

كرمهاي ابرشيم در 56 روز، 86 هزار برابر خود غذا ميخورند.

تنها قسمت بدن كه خون ندارد، قرينه چشم است.

شتر در 3 دقيقه 95 ليتر آب ميخورد