حميد پورمحمدي امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهريزيهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي در خصوص انتشار اسكناس، اظهار داشت: نكته مهمي كه در اين اقدام وجود دارد تلاش براي كاهش تورم و حجم نقدينگي همزمان با توسعه بانكداري الكترونيك است.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد مردم از نظر اسكناس احساس كمبود كنند، خاطرنشان كرد: در اين راستا اقدامات لازم براي انتشار اسكناس 10 هزار توماني انجام شده و اين اسكناس در موعد مقرر منتشر خواهد شد.
پورمحمدي با اشاره به فراهم شدن امكان ايجاد بورس اوراق مالي بازار رهن ثانويه، تصريح كرد: در مورد نهادهاي مالي براي توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي نيز بايد بانكهاي سرمايهگذاري به منظور تامين سرمايه پروژههاي مختلف اقتصادي فعاليت خود را آغاز كنند.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر دو بانك در اين زمينه شروع به كار كردهاند.
معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود: هماكنون چارچوب جديدي براي بودجهنويسي شركتهاي دولتي با رويكرد توجه به اصل 44 قانون اساسي تدوين شده است كه به زودي در اختيار مراجع تصميمگيرنده قرار خواهد گرفت.
به گفته پورمحمدي پس از پذيرفته شدن بانكهاي ملت و صادرات در بازار سهام، بانكهاي تجارت، رفاه و پستبانك نيز پس از ارائه صورتهاي مالي خود وارد اين بازار خواهند شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: يكي از اقدامات بسيار مهم در راستاي ايجاد تحولات رفتاري در نظام بانكي كشور، تشكيل يك بانك جامع اطلاعات مشتريان و ايجاد ساز و كارهاي سنجش اعتبار مشتريان است كه اين كار با آغاز بكار شركت رتبهبندي مشتريان وارد مرحله اجرايي شد.
وي با اشاره به ابلاغ دو آييننامه وصول مطالبات و فروش دارائيهاي مازاد بانكها، خاطرنشان كرد: آييننامه سنجش اعتبار مشتريان نيز جزء آييننامههاي تحول رفتاري در نظام بانكي است و در خلال 7 آييننامه باقيمانده در آيندهاي نزديك به بانكها ابلاغ خواهد شد.