از واگن در حال حركت چگونه بايد پريد؟
اگر از كسي سوال كنيد كه از واگن در حال حركت چگونه بايد پريد؟ چنين جوابي خواهيد شنيد: رو به جلو. اما اگر از او بخواهيد كه درباره پاسخ خود توضيح دهد، او با اعتماد كامل شروع به استدلال ميكند و اگر شما حرف او را قطع نكنيد، خودش به زودي سكوت اختيار ميكند، زيرا بنابر قوانين سرعت نسبي واقعا او بايد به عقب بپرد.
هنگام پريدن چه اتفاقي ميافتد؟
وقتي ما از واگن در حال حركت ميپريم، بدنمان داراي همان سرعت واگن است و به جلو حركت ميكند، (طبق قانون اول نيوتن: اگر برآيند نيروهاي وارد بر جسمي صفر باشد، اگر آن جسم ساكن باشد، ساكن ميماند و اگر متحرك باشد به حركت يكنواخت خود ادامه ميدهد) پس وقتي به جلو ميپريم، نه تنها اين سرعت را از بين نميبريم، بلكه آن را افزايش ميدهيم.

از اينجا نتيجه ميشود كه بايد به عقب پريد نه به جلو و در جهت حركت واگن، زيرا ضمن پريدن به عقب سرعت حاصله از پرش از سرعتي كه بدن ما با آن حركت ميكند (سرعت قطار) ، كم ميشود در نتيجه بدن ما پس از تماس با زمين با نيروي كمتري به جلو خواهد افتاد.

به عقب نپريد!
اصل مطلب در ناتمام گذاشتن توضيحات است، ما چه به جلو بپريم و چه به عقب ، خطر افتادن ما را تهديد ميكند. اهميت اصلي مساله در اين است كه خطر افتادن به جلو از خطر افتادن به عقب كمتر است. در مورد اول ما با يك حركت عادي پا را جلو ميگذاريم و چنانچه سرعت واگن زياد باشد، چند قدم ميدويم و بدين وسيله از افتادن جلوگيري ميكنيم. اما هنگام افتادن به عقب اين حركت نجاتبخش پاها وجود ندارد و به همين دليل خطر به مراتب بيشتر است. اين مطلب نيز اهميت دارد كه وقتي ما به جلو به زمين ميخوريم، با قرار دادن دستها به جلو كمتر از زمين خوردن به عقب صدمه ميبينيم.

پريدن از واگن با يك ساك
روشن است كه آنچه گفته شد براي اجسام بيجان صادق نيست و خطر شكستن يك بطري وقتي از يك واگن در حال حركت به جلو ، به عقب پرتاب شود، كمتر از حالتي است كه بطري به جلو (در جهت حركت واگن) پرتاب شود.

پس چنانچه لازم باشد به دليلي از واگن بپريد و بخواهيد قبلا باري را كه با خود داريد پرتاب كنيد، بايد بار را به عقب پرتاب كنيد و خودتان به جلو بپريد.
ايجاد شده توسط: حسين خادم

منبع: دانشنامه رشد