وقتی آموزگار گفت: عشق چند بخشه؟؟ دستم را بالا بردم و با خوشحالی داد زدم: يک بخش فقط يک

بخش ....... ولی وقتی تو را شناختم فهميدم که عشق سه بخشه!! عطش ديدن , تو شوق با تو بودن, اندوه بی تو بودن...