Rundll32 يک برنامه در دل ويندوز است که توابع موجود در DLL ها را اجرا ميکند و اگر درون Registry را جستجو کنيد متوجه ميشويد که سيستم از آن برای خيلی از وظايف خود استفاده ميکند و بسياری از برنامه ها از آن برای انجام فعاليتهای خود از اين برنامه کمک ميگيرند.
شايد آشنايی با شيوه فراخواندن برنامه ها با Rundll32 بتواند مفيد باشد مخصوصا برای برنامه نويسان:

توجه داشته باشيد که توابع استفاده شده در فرامين زير به بزرگی و کوچکی حروف حساس ميباشند.

اجرای فرمان زير باعث نمايش کنترل User Accounts ميشود:rundll32.exe netplwiz.dll,UsersRunDll


اجرای فرمان زير در خط فرمان باعث اجرای Add Printer Wizard ميشود:rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /il


اجرای فرمان زير باعث نمايش پنجره New Share ميشود:rundll32.exe ntlanui.dll,ShareCreate


اجرای فرمان زير باعث نمايش پنجره Shared Directories ميشود:rundll32.exe ntlanui.dll,ShareManage


اجرای فرمان زير باعث نمايش پنجره System Properties ميشود:rundll32 shell32,Control_RunDLL "sysdm.cpl"


فرمان زير اين امکان را به شما ميدهد که از خط فرمان يک URL را باز کنيد:rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


ميتوانيد از فرامين بالا برای ايجاد ميانبر و دسترسی سريعتر به کنترلها استفاده کنيد.