در عكس پلنگ چيتا به فرزندانش شكار ياد مي دهد. چيتا سريعترين دونده جهان است. نكته جالب آنكه چيتا اين آهوي زيبا را نمي كشد بلكه تنها شكار آهو را به فرزندانش ياد مي دهد!