ایسنا:ما نمي توانيم خودمان را ببخشيم مگر اينکه به شکستهاي گذشتهي خود نظري بيندازيم و آنها را به درستي شناسايي کنيم.
به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگهاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در وبلاگ "نامهي مشاور" به نشاني [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در ادامه ميخوانيد: مراحل گذشت براي بخشيدن کسي که اذيتمان کرده است: ما آزرده خاطر مي شويم؛ ما متنفر مي شويم؛ خودمان را شفا ميدهيم؛ دوباره به سوي يکديگر بر ميگرديم.

در اين نوشته آمده است: در بخشيدن خود، اولين چيزي که نياز داريد صداقت و رو راست بودن است. بايد به تفاوت موجود بين احترام به خود و گذشت در حق خود توجه کرد. شما به خود احترام ميگذاريد چون به فضيلتهاي خود پي بردهايد اما خود را مي بخشيد چون به اشتباهات خود پي بردهايد. شما به خودتان احترام مي گذاريد چون آدم خوبي هستيد اما خود را ميبخشيد چون کارهاي بدي انجام دادهايد. بخشيدن خود، نهايت عشق به شهامت است. اکثر ما انسانها خود را مي بخشيم تا کسي باشيم که هستيم.
اين بلاگر افزوده است: انسان جايزالخطاست و اگر بخواهد ميتواند خوب باشد و بايد خودمان را به خاطر کاري که زماني انجام دادهايم و حالا کاملاً پشيمان هستيم ببخشيم. ما بايد با عشق، عمل جسورانهي گذشت در حق خود را محکم کنيم. عشق ورزيدن به کسي که در حقش بدي کرده ايد يعني بخشيدن خود.