نقل قول نوشته اصلی توسط Mehr@n
به یکی میگن: با «آجر» جمله بساز، ميگه با آجر كه جمله نميسازن، ديوار ميسازن!

به یکی میگن: با «ابريشم» جمله بساز، ميگه: هوا ابريشم خوبه!

به یکی میگن: با «اختاپوس» جمله بساز. ميگه: اوخ، تا پوستم نسوخته برم تو سايه!

به یکی میگن: با «بنزين» جمله بساز. ميگه: خوش به حال شماها كه سوار بنزين!

به یکی میگن: با «پيچگوشتي» جمله بساز. ميگه: داشتم ميرفتم، سر پيچ گوشتي واستاده بود كه نگو!

به یکی میگن: با «ترجمه» جمله بساز، ميگه: انتر جمعه كجا بودي؟!

به یکی میگن: با «تلاش» جمله بساز، ميگه: مادرم رفت بازار طلاشو فروخت!

به یکی میگن: با «توكيو» جمله بساز، ميگه: من خديجه رو دوست دارم توكيو؟!

به یکی میگن: با «تويوتا و پاژیرو» جمله بساز، ميگه: تويوتاك قد كشيده، پاجيروفتي روي سينم!

به یکی میگن: با «جام جم» جمله بساز. ميگه: صبح كه از خواب پاميشم جامو جم ميكنم!

به یکی میگن: با «چيپس» جمله بساز. ميگه: چي پسر خوبي! (چه پسر خوبي)

به یکی میگن: با «حميد و فريد» جمله بساز. ميگه: شما با هميد؟ چند نفريد؟

به یکی میگن: با «حيدر» جمله بساز، ميگه: اومدم در خونتون هي در زدم، هي در زدم، هيچكي درو باز نكرد. بهش ميگن: نه بابا، با «آقا حيدر» جمله بساز، ميگه: اومدم در خونتون، آقا! هي در زدم، هي در زدم، هيچكي در رو باز نكرد!

به یکی میگن: با «خرچنگ» جمله بساز، ميگه: كره خر چنگ نزن!

به یکی میگن: با «دوچرخه» جمله بساز. ميگه: بابا خسته شدم از بس كه جمله ساختم!

به یکی میگن: با «رادار» جمله بساز ميگه: از اينجا به خونه ما راداره!!

به یکی میگن: با «ريلكس» جمله بساز. ميگه: رفتيم باغوحش با گوريل عكس گرفتيم!

به یکی میگن: با «زنبور و خر و گاو» جمله بساز، ميگه: زنبور خره، گاو منه!

به یکی میگن: با «ستيز» جمله بساز، ميگه: موبايل سِت ايز آف (mobile set is off)!!!

به یکی میگن: با «سوسن» جمله بساز. ميگه: من چلوكباب دوست دارم مخصوصا با سماق!

به یکی میگن: با «سيدي» جمله بساز، ميگه: چُسيدي!

به یکی میگن: با «سينا» جمله بساز. ميگه: با عباساينا رفتيم بيرون!

به یکی میگن: با «شمشير» جمله بساز، ميگه: فدات شم شير ميخوري؟!

به یکی میگن: با «شيده» جمله بساز. ميگه: رفتم خونه ديدم بچه شاشيده!

به یکی میگن: با «شيشه» جمله بساز، ميگه: ساعت يك ربع به شيشه!

به یکی میگن: با «صداقت» جمله بساز، ميگه: داشتم با تلفن صحبت ميكردم صدا قطع شد!

به یکی میگن: با «عدس» جمله بساز، ميگه: اگه امشب نياي اَدست دلخور ميشم!

به یکی میگن: با «علي» جمله بساز. ميگه: صندلي

به یکی میگن: با «قيمت» يك جمله بساز، گفت: مامان بدو تو آشپزخونه كه خورشت قيمت سوخت.

به یکی میگن: با «كار و كوشش» جمله بساز، ميگه: شلوار كار من كوشش ؟!

به یکی میگن: با «كشور» جمله بساز، ميگه: با كش ور رفتم خورد به چشمم!

به یکی میگن: با «كوش» يك جمله بساز، گفت: شلوار من كوش؟ گفتند: اين كه نشد، «كوش به معني كوشش.» گفت: شلوار من كوشش؟ گفتند: بابا، «كوشش يعني كار.» گفت: خب از اول ميگفتين، شلوار كار من كوشش؟

به یکی میگن: با «كيشميش» يك جمله بساز، گفت: من پسر عموش ميشم، تو كيشميشي؟

به یکی میگن: با «لجن» جمله بساز. ميگه: نميدونم چرا همه بچهمحلها با من لجن؟

به یکی میگن: با «لوبيا» جمله بساز، ميگه: كوچولوبيا!

به یکی میگن: با «لوستر» جمله بساز، ميگه: من 3 تا دختر دارم يكي از يكي لوستر!

به یکی میگن: با «ماشين» جمله بساز. ميگه: چقدر خوبه كه شما بياييد همسايه ماشين!

به یکی میگن: با «مايلي كهن» جمله بساز، ميگه: مايلي كهنتو عوض كنم؟!

به یکی میگن: با «مترو» جمله بساز. ميگه: اصلا سوالتون غلطه! شما بايد بگين مترو ببر، مترو بيار، مترو بكش ولي متروچيه نداريم!

به یکی میگن: با «محمد دوعايه» (دروازه بان تيم فوتبال عربستان) يك جمله بساز، گفت: من يك آيه از قرآن حفظ كردم، محمد دوآيه .

به یکی میگن: با «مناجات» يك جمله بساز، گفت: مونا جات رو بنداز بخواب.

به یکی میگن: با «مينا و تينا» جمله بساز. ميگه: مامانم اينا با باباتينا رفتن شمال!

به یکی میگن: با «مينا» جمله بساز. ميگه: با قاسماينا رفتيم بيرون!

به یکی میگن: با «نجيب» جمله بساز. ميگه: يه شلوار خريدم نه جيب جلو داره نه جيب عقب!

به یکی میگن: با «نخ سوزن» جمله بساز، ميگه: اين بچههاي تيم ملي واقعا زحمت ميكشند، نخسوزن علي دايي!

به یکی میگن: با «هندونه» جمله بساز. ميگه: هند اونه كه بغل پاكستانه!

به یکی میگن: با «بيد» جمله بساز. ميگه: در خانه ما يك بيد بيد! ميگن: اون بيد نيست، بوده. ميگه: آهان باشه، در خانه ما يك بود بيد!

به یکی میگن: با آش جمله بساز ميگه محمدي اش صلوات

به یکی میگن: با لجن جمله بساز ميگه همه تو ايران با من لجن!!!

به يکي ميگن: با کشور جمله بساز ميگه بچه با کش ور نرو!!!

به یکی میگن: با ماست جمله بساز مي گه بربري در انتظار ماست!

به یکی میگن: يه جمله بساز كه توش ؛مرده: باشه مي گه آمبولانس

به یکی میگن: با بقيه جمله بساز ميگه من ديشب پيتزا خوردم بهش مي گن بقيش كو ؟ مي گه تو يخچال.