پيام كوتاه توسط تلفن ثابت، به صورت پايلوت، با موفقيت در شركت مخابرات استان تهران ارسال شد.


وليالله نجمي، عضو هياتمديره شركت مخابرات استان تهران، در گفتوگو با سيتنا، ضمن بيان اين خبر اظهار داشت: پايلوت اين پروژه با همكاري بخش خصوصي، به صورت موفقيتآميز در مخابرات استان تهران اجرا شد و هماكنون از نظر فني، امكان ارسال پيامك توسط تلفن ثابت فراهم است.

نجمي، با بيان اين مطلب كه سيستم فوق بر اساس استاندارد جهاني ETSI پيادهسازي شده است، گفت: به كمك اين سيستم، امكان ارسال پيام كوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت، تلفن ثابت به تلفن همراه و تلفن همراه به تلفن ثابت فراهم خواهد شد.

وي افزود: سرويس پيام كوتاه در تلفن ثابت، از تمامي ويژگيهاي اين سرويس در تلفن همراه برخوردار است. نجمي، اعلام موفق يا ناموفق بودن ارسال و همچنين تكرار عمليات ارسال تا فرستادن پيام را از جمله ويژگيهاي سرويس پيام كوتاه تلفن ثابت ذكر كرد.

به گفته اين مقام مسوول، تعرفههاي استفاده از سرويس SMS تلفن ثابت، توسط مجمع مخابرات ايران به تصويب رسيده و براي كميسيون تنظيم مقرارت ارسال شده و پس از تصويب و ابلاغ از سوي آن كميسيون و همچنين اخذ مجوزهاي قانوني مورد نياز، اجرايي خواهد شد.

عضو هياتمديره شركت مخابرات استان تهران، تأكيد كرد: بر اساس مصوبه مجمع مخابرات ايران، تعرفه ارسال پيامك از تلفن ثابت به تلفن ثابت، بسيار ارزان خواهد بود. وي، خاطر نشان كرد: پس از تصويب تعرفهها و همچنين اخذ مجوزهاي قانوني، اجراي مراحل بعدي از طريق مزايده به شركتهاي خصوصي داخلي توانمند اجراي اين پروژه واگذار خواهد شد.

نجمي، در پايان، در خصوص برنامههاي توسعه فني پروژه ارسال SMS توسط تلفن ثابت، اظهار داشت: تلاش ميكنيم كه شرايطي فراهم شود تا در صورت عدم امكان دريافت پيامك در دستگاه گيرنده، اين پيام تبديل به پيام صوتي شده و براي دستگاه مقصد ارسال شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]