اضطراب در مورد رفتن به دندانپزشکی رایج است، اما ترس نباید مانع شما از حفظ سلامت دندانهایتان شود.
این توصیهها ممکن است به شما در کنار آمدن با اضطراب در مطب دندانپزشک کمک کند:
▪ با دندانپزشکتان درباره اضطرابتان صحبت کنید، بنابراین آنها میتوانند نیازهایتان را درک کنند و خود را با آنها تطبیق دهند.
▪ وقتهای دندانپزشکیتان را در زمانهایی تعیین کنید که فرصت کافی دارید و شتابزده نیستید- مثلا در صبح زود یا در پنجشنبه.
▪ موسیقی آرامشبخش به همراه خود به مطب بیاورید تا حواستان به آن مشغول شود، به خصوص اگر صداهای مطب دندانپزشکی برایتان آزارنده است.
▪ خود را در جایی خوشایند تصور کنید- در کنار ساحل با خانواده یا در پارک.

یادداشت: همشهری آنلاین