شقاق و يا فيشر مقعدي(ANAL FISSURE): يك ترك و يا پارگي در ناحيه ابتداي مقعد است، كه گاهي با خونريزي خفيف حين اجابت مزاج همراه است. كشيدگي بيش از حد غشاء مخاطي مقعد علت ايجاد آن است.
علل ايجاد شقاق:
1-زور زدن هنگام اجابت مزاج.
2-يبوست مزمن و يا شديد.
3-اسهال مزمن ويا شديد.
4-بيماري كرون(CROHN`S DISEASE)(التهاب مزمن مجاري روده اي)
5-پس از وضع حمل در زنان.
6-رابطه جنسي از راه مقعد و يا داخل كردن اشياء خارجي به داخل مقعد.
علايم شقاق:
1-درد حين اجابت مزاج و يا ساعت ها پس از آن.
2-يبوست.
3-مشاهده خون در مدفوع.
4-شكاف قابل رويت در مقعد.
5-سوزش، درد و خارش.
پيشگيري از شقاق:
درمان به موقع يبوست، مصرف كافي فيبرهاي رژيمي، درمان سريع اسهال، عدم زور زدن حين اجابت مزاج، حفظ بهداشت مقعد (آن را خشك و پاكيزه نگه داريد)، عدم استفاده از كاغذ توالت معطر، چرب كردن مقعد با وازلين.
بي اختياري مدفوع(SOILING/ENCOPRESIS): به خروج عير ارادي مدفوع در پي يبوست مزمن در كودكان اطلاق ميشود. يبوست باعث باقي ماندن مدفوع در راست روده ميشود.بنابراين راست روده (ركتوم) بتدريج متورم و متسع ميشود. اين تجمع مدفوع و اتساع راست روده باعث از دست رفتن حس در راست روده ميشود. در نهايت مدفوع نرمتر و شل از كنار توده مدفوع متراكم نشت كرده و از آنجايي كه ركتوم فاقد حس ميباشد، مدفوع نرم به شكل اسهال از مقعد كودك بي اختيار خارج ميشود.