نقل قول نوشته اصلی توسط SadafG
دههٔ ۱۹۰۰

۱۹۰۱ ویلهلم کنراد رونتگن --------------------کشف پرتوهای رونتگن پرتوهای ایکس
۱۹۰۲ هندریک لورنتس و پیتر زیمان ----------تأثیر مغناطیس بر تابش یا اثر زیمان
------هانری بکرل -----------------------------کشف پرتوزایی خودبهخودی,مطالعه پدیدههای تابشی در کشف رونگتن
۱۹۰۳ پیر کوری و ماری کوری ----------------برای تحقيق مشترک در مورد پديده راديو اکتيويته که توسط بکرل کشف شده بود
۱۹۰۴ لرد ریلی(جان ویلیام استرات) -------بررسی چگالی گازها و کشف آرگون
۱۹۰۵ فیلیپ لنارت ----------------------------کار برروی پرتوهای کاتدی
۱۹۰۶ جوزف جان تامسون -------------------رسانش الکتریکی گازها
۱۹۰۷ آلبرت آبراهام مایکلسون --------------ساخت سنجش افزارهای دقیق اپتیکی و کاربردهای طیف نمایی و سنجه شناختی
۱۹۰۸ گابریل لیپمن ---------------------------روش بازافرینی رنگ در عکاسی بر اساس پدیده تداخل
۱۹۰۹ گولیلمو مارکونی و کارل فردیناند براون ----توسعه ارتباط تلگرافی بی سیمدههٔ ۱۹۱۰


۱۹۱۰ یوهان دیدریک فن در والس --------------ارايه معادلات حالت گاز ها و مايعات
۱۹۱۱ ویلهلم وین ------------------------------به خاطر کشف قوانین تابش گرما.
۱۹۱۲ گوستاف دالن
۱۹۱۳ هايک کامرلينگ اونس -------------------پژوهش درباره فيزيک دماهای پايين و توليد هليم مايع
۱۹۱۴ ماکس ون لو ----------------------------برای کشف تفرق پرتوهای ايکس توسط بلورها
۱۹۱۵ ویلیام هنری براگ و ویلیام لورنس براگ --تحليل ساختار بلوری توسط پرتوهای ايکس
۱۹۱۶ پول جايزه به صندوق آن ريخته شد
۱۹۱۷ چالرز گلوور بارکلا -----------------------کشف پرتوی ايکس مشخصه عناصر
۱۹۱۸ ماکس پلانک --------------------------برای خدمات او به پیشرفت فیزیک با کشف کوانتای انرژی
۱۹۱۹ یوهان اشتارک ------------------------کشف اثر دوپلر در پرتوهای کانالی و شکافته شدن خطوط طيفی تحت تأثير ميدان الکتريکی


دههٔ ۱۹۲۰


۱۹۲۰ چارلز ادوارد گیلوم ---------------------به خاطر کشف ناهنجاری های آلياژ فولاد-نيکل که برای ساخت ابزار اندازه گيری دقيق فيزيکی کاربرد دارد
۱۹۲۱ آلبرت اینشتین -----------------------به خاطر خدماتش به فیزیک نظری و به خصوص به دلیل توضیحهایش در مورد اثرهای فوتوالکتریک
۱۹۲۲ نیلز بور -------------------------------به خاطر پژوهش بر ساختار اتمی و تابشهای اتمی
۱۹۲۳ رابرت آندره میلیکان ------------------به خاطر اندازه گيری بار الکتريکی بنيادی و پژوهش بر اثر فتو الکتريک
۱۹۲۴ کارل مان گيورگ سيگبن -------------به خاطر کشفيات و پژوهشها درباره طيف نمايی پرتوی ايکس
۱۹۲۵ جیمز فرانک و هرتز ------------------به خاطر کشف قوانين برخورد الکترونها به اتم
۱۹۲۶ ژان باپتيست پرن ---------------------به خاطر پژوهش بر روی نا پيوستگی در ساختار ماده و به ويژه کشف تعادل رسوب گذاری
۱۹۲۷ آرتور هالی کامپتن --------------------به خاطر کشف اثری که به نام او نام گذاری شد
--------------چارلز تامسون ريس ويلسون ---------به خاطر کشف روش آشکار سازی مسير ذرات باردار در بخار متراکم
۱۹۲۸ سر اون ويلانز ريچاردسن -------------به خاطر کار بر روی پديده ترميونيک و به خصوص برای کشف قانونی که به نام او نام گذاری شد
۱۹۲۹ پرنس لويی-ويکتور پير ريموند دوبروی --------به خاطر کشف طبيعت موجی الکترون ها


دههٔ ۱۹۳۰


۱۹۳۰ سر چاندرا سخار ونکتا رامان ----------به خاطر کار بر روی تفرق نور و کشف اثری که به نام او نام گذاری شد
۱۹۳۱
۱۹۳۲ ورنر کارل هایزنبرگ --------------به خاطر ابداع مکانيک کوانتمی که کاربرد های آن علاوه بر چيز های ديگر به کشف فرم های الوتروپيک هيدروژن انجاميد
۱۹۳۳ اروین شرودینگر و پاول دیراک ---به خاطر کشف مدلهای جديد پرباری در نظريه اتمی
۱۹۳۴
۱۹۳۵ جيمز چدويک ---------------------به خاطر کشف نوترون
۱۹۳۶ ويکتور فرانتز هس --------------به خاطر کشف تابش کيهانی
--------کارل ديويد آندرسون ------------به خاطر کشف پوزيترون
۱۹۳۷ کلينتون جوزف ديويسون و جورج پاگت تامسون ----به خاطر کشف آزمايشگاهی تفرق الکترون ها توسط بلورها
۱۹۳۸ انریکو فرمی -------------به خاطر نمايش وجود عناصر جديد راديو اکتيو توليد شده توسط تابش نوترونی و به خاطر کشف واکنش هسته اي توسط نوترون های کند
۱۹۳۹ ارنست ارلاندو لارنس ----------به خاطر ابداع و تکامل سيکلوترون و نتايج به دست آمده توسط آن به خصوص شناسايی عناصر راديو اکتيو مصنوعی


دههٔ ۱۹۴۰


۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳ اتو اشترن --------------- کمک به پیشرفت روش باریکه ملوکولی ، کشف گشتاور مغناطیسی پروتون
۱۹۴۴ ایزیدور ایزاک رابی
۱۹۴۵ ولفگانگ پاولی -----------به خاطر کشف اصل طرد
۱۹۴۶ پرسی ویلیام بریجمن
۱۹۴۷ سر ادوارد ویکتور اپلتون
۱۹۴۸ پاتریک ماینارد اشتوارت بلاکت
۱۹۴۹ هیدکی یوکاوا


دههٔ ۱۹۵۰


۱۹۵۰ سسیل فرانک پاول
۱۹۵۱ سر جان داگلاس کاکرافت و ارنست توماس سینتون والتون
۱۹۵۲ فلیکس بلوخ و ادوارد میلز پورسل
۱۹۵۳ فریتز (فردریک) زرنیکه
۱۹۵۴ ماکس بورن -----------به خاطر تحقیقات بنیادیاش در مکانیک کوانتمی به خصوص برای تعبیر احتمالاتی او از تابع موج.
-------والتر بوث
۱۹۵۵ ویلیس اوژن لمب
-------پولیکارپ کوش
۱۹۵۶ ویلیام برادفورد شاکلی و جان باردین و والتر هاوسر براتین
۱۹۵۷ چن نینگ یانگ و سونگ دائو لی
۱۹۵۸ پاول الکسیویچ چرنکوف و لیا فرانک و ایگور یوگنیویچ تام
۱۹۵۹ امیلیو گینو سگر و اوون چمبرلین


دههٔ ۱۹۶۰


۱۹۶۰ دونالد آرتور گلایزر
۱۹۶۱ روبرت هوفشتادر
رودولف لودویگ موسبائر
۱۹۶۲ لئو لانداو -------------ابرمیعان
۱۹۶۳ اوژن پل ویگنر
ماریا ژئوپرت مایر و جی.هانس.دی جنسن
۱۹۶۴ چارلز هانس تاونز و نیکولای گنادیویچ باسوف و الکساندر پروخروف
۱۹۶۵ شین-ایچیرو تومونگا، جولیان شووینگر و ریچارد فاینمن
۱۹۶۶ آلفرد کاستلر
۱۹۶۷ هانس آلبرشت بث ---------به خاطر کارهای ارزشمند او در زمینه واکنشهای هستهای و به خصوص کشفیات او درباره تولید انرژی در ستارگان.
۱۹۶۸ لوئیس والتر آلوارز
۱۹۶۹ موری گلمن


دههٔ ۱۹۷۰


۱۹۷۰ هانس اولوف گوستا آلفون
لوئیس اوژن فلیکس نیل
۱۹۷۱ دنیس گابورن
۱۹۷۲ جان باردین و لئون لین کوپر و جان رابرت شریفر
۱۹۷۳ لئو ایساکی و ایوار جیاور
بریان دیوید جوزفسون
۱۹۷۴ سر مارتین راین و آنتونی هویش
۱۹۷۵ آگه نیلز بوهر و بن روی ماتلسن و لئو جیمز رینواتر
۱۹۷۶ برتون ریشتر و ساموئل چائو چونگ تینگ
۱۹۷۷ فیلیپ وارن آندرسون و سر نویل فرانسیس مات و جان هاسبورک وان ولک
۱۹۷۸ پیوتر لئونیدویچ کاپیتسا
آرنو آلن پنزیاس و رابرت وودرو ویلسن
۱۹۷۹ شلدون لی گلشو، عبدالسلام و استیون وینبرگ


دههٔ ۱۹۸۰

۱۹۸۰ جیمز واتسون کرونین و وال لوگسدون فیچ
۱۹۸۱ نیکولاس بلومبرگر و آرتور لئونارد شالو
کای مان برج سیگبان
۱۹۸۲ کنت جی ویلسن
۱۹۸۳ سوبرامانیان چاندراسخار
-------ویلیام آلفرد فاولر
۱۹۸۴ کارلو روبیا و سیمون واندرمیر
۱۹۸۵ کلاوس فون کلیتسینگ
۱۹۸۶ ارنست روسکا
-------گرد بینینگ و هاینریش روهرر
۱۹۸۷ یوهانس جرج بدنورز و کارل الکساندر مولر
۱۹۸۸ لئون ماکس لدرمن و ملوین شوارتز و جک اشتینبرگر
۱۹۸۹ نورمن فاستر رمزی
هانس جرج دهملت و ولفگانگ پل


دههٔ ۱۹۹۰


۱۹۹۰ جروم ایزاک فریدمان و هنری وی کندال و ریچارد ادوارد تایلور
۱۹۹۱ پیر-ژیل دوژن
۱۹۹۲ ژرژ چرپک برای مشارکتش در ذرهسنج
۱۹۹۳ راسل آلن هالس و جوزف هوتون تیلور
۱۹۹۴ هردو بردنده
-------برترام برکهاوس
-------کلیفورد گلنوود شال
۱۹۹۵ مارتین لویز پرل
-------فردریک رینز
۱۹۹۶ دیوید موریس لی و داگلاس دین اشرفت و رابرت کلمن ریچاردسون
۱۹۹۷ استیون چو و کلود کوهن تانوژی و ویلیام دانیل فیلیپ
۱۹۹۸ رابرت لافلین و هورست لودویگ اشتورمر و دانیل چی سوئی
۱۹۹۹ گراردوس توفت و مارتینیوس ولتمن


دههٔ ۲۰۰۰


۲۰۰۰ ژورس آلفروف و هربرت کرومر
--------جک کیلبای ------------به خاطر مشارکت در اختراع مدار مجتمع
۲۰۰۱ اریک آلین کرنل، ولفگانگ کترله و کارل ادوین ویمن
۲۰۰۲ ریموند دیویس پسر و ماساتوشی کوشیبا ------به خاطر پیشگامی در اختر فیزیک به خصوص آشکار کردن نوترینوهای کیهانی
-------ریکاردو جیاکونی ---------به خاطر پیشگامی در اختر فیزیک و کارهایی که منجر به کشف چشمههای پرتوی ایکس کیهانی شد
۲۰۰۳ آلکسی آلکسیویچ آبریکوسوف و ویتالی لازاریویچ گینزبرگ و آنتونی جیمز لگت
۲۰۰۴ دیوید گراس(آمریکا/اسرائیل)، دیوید پولیتزر(آمریکا) و فرانک ویلچک(آمریکا) ---------برای کشف آزادی متقارن در نظریه نیروی هستهای قوی
۲۰۰۵ تئودر هانس و جان هال
-------روی.جی گلوبر
۲۰۰۶ جان ماتر و جرج اسموت
۲۰۰۷ آلبر فر و پتر گرونبرگ کشف مقاومت مغناطیسی بزرگ


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]