همشهري آنلاين:
ديابتيها در برابر مشكلات پا كه ممكن است آنقدر وخيم شود، كه به قطع عضو منتهي شود، آسيبپذير هستند

بهداشت مناسب و معاينه مرتب پاها ميتواند به شناسايي اوليه مشكلات بالقوه ناشي از ديابت كمك كند.

ديابتيها بايد اين نكات را براي چگونگي مراقبت از پاها و پيشگيري از جراحات رعايت كنند:

* پاهايتان را هر روز با آب گرم و نه آب داغ بشوييد. اطمينان حاصل كنيد كه آنها را خشك كردهايد.
* پاهايتان را هر روز از لحاظ تاول، پينه، بريدگي، زخم و يا علانم قرمزي بررسي كنيد.
* براي پوست خشك از لوسيون استفاده كنيد - اما هرگز بين انگشتان را لوسيون نزنيد.
* پس از شستن پا به آرامي با سنگ پا پينهها را به آرامي برطرف كنيد.
* به طور مرتب ناخنهاي پاِيتان را بگيريد. به طوري كه لبههاي آن روي بستر ناخن قرار بگيريد.
* از راهرفتن با پاي برهنه خودداري كنيد، اطمينان حاصل كنيد كه كفشهايتان اندازه است، و هميشه جوراب به پا داشته باشيد.