وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اسامي آييوديهاي تقلبي و قاچاق را اعلام كرد.

به گزارش سرويس بهداشت ودرمان ايسنا، بر اساس بررسيهاي انجام شده اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو، آييوديهاي با نامهاي Copper T، Multi Load، Medico Techno و Optimaتقلبي و غير قابل مصرف اعلام شد.

آي يودي يكي از لوازم پيشگيري از بارداري است كه توليد آن نيازمند تجهيزات، امكانات و مواد اوليه خاصي بوده و استريل بودن آن از اهميت ويژهاي برخوردار است.

وزارت بهداشت، ضمن هشدار به وجود آييوديهاي غيرمجاز و تقلبي در بازارهاي فروش لوازم پزشكي و پيگيريهاي لازم، مراتب را به دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان وزارت بازرگاني و دبيرخانه تعزيرات حكومتي وزارت بازرگاني اعلام كرده و خواستار برخورد با توزيع كنندگان غير مجاز كالاهاي مذكور شده اس