نتايج حاصل از مطالعهاي که در يكي از دانشگاههاي آمريكا انجام شد، نشان ميدهد كه ريزش مو در قسمت بالاي سر مردان، احتمال ابتلا به حملات قلبي را افزايش ميدهد و هر چه ميزان ريزش بيشتر باشد، اين احتمال افزايش مييابد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، محققان معتقدند؛ مقدار هورمون تستسترون در خون مرداني كه دچار طاسي سر ميشوند، بيشتر از حد طبيعي است.

کلسترول خوب ( HDL ) در هورمون تستسترون باعث افزايش فشار خون مي شود و تشکيل لخته خوني و نيز خطر ابتلا به حملات قلبي را افزايش ميدهد.

هورمون تستوسترون باعث طاسي سر نميشود ولي در بدن تبديل به ديهيدروتستوسترون مي شود كه اين هورمون مي تواند باعث ريزش مو شود.