▪ خنده فكر را قوی و بدن را توانا می سازد.
ژول ورن

▪ شاید ثمره كلام دلنشینی را كه امروز بر زبان می آورید، فردا بچشید.
گاندی

▪ تمامی شأن و عظمت انسان در فكر است.
بلر پاسكال

▪ در كارهای دشوار نشاط بسیاری وجود دارد.
پاستور

▪ از كسانی كه با شما مخالفند، نترسید، از كسانی بترسید كه با شما به ظاهر موافقند، ولی آنقدر جرأت ندارند كه مخالفت خود را آشكارا به شما بگویند.
ناپلئون

▪ بدون تعقیب هدف معین، زندگی لذتی ندارد.
كولانی

▪ شما میتوانید گلی را زیر پای خود لگدمال كنید، ولی محال است كه بتوانید عطر آن را در فضا محو كنید.
ولتر

▪ اخلاق، نیروی تفکر را می‏افزاید و بین آدمیان، تخم‏صلح می‏پاشد و بیشتر از علم و هنر، پایه‏ٔ تمدن حقیقی‏است.

▪ برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو می‏شود، وقت‏تلفنکن.

▪ هرگز از بهدست آوردن آن چه می‏خواهی، ناامید نشو کسی که آرزوهای بزرگ دارد، بسیار قوی‏تر از کسی است‏که فقط واقعیت‏ها را در دست دارد.

▪ یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هرکس، مورد تحسین ‏واقع شدن است.

▪ چیزهای کم‏اهمیت را تشخیص بده و سپس آن‏ها را نادیده بگیر.

▪ هر کجا به پیش‏داوری و تبعیض برخوردی، با آن مبارزه ‏کن.

▪ از هر چه داری، استفاده کن و نگذار در اثر عدم استفاده ‏بپوسد.

▪ هرگز از کسی که چک حقوقت را امضاء می‏کند، انتقاد نکن. اگر از کارت راضی نیستی، استعفا بده.

▪ مردم را به اندازه‏ٔ قلب‏شان اندازه بگیر، نه به اندازه‏ٔ‏حساب بانکی‏شان.

▪ برای همه‏ٔ موجودات زنده، احترام قائل باش.

▪ به جز مواردی که مربوط به مرگ و زندگی است، همواره خود را رها کن و آسوده باش. هیچ چیز آنقدر که درابتدا به نظر می‏رسد، مهم نیست.

▪ هر کاریکه از دستت برمی‏آید، برای کارفرمایت انجام‏بده. این، یکی از بهترین سرمایه‏گذاری‏های عمرت‏ خواهد بود.

▪ اشخاص عاقل و با اخلاق انسانی، هرگز کلامی بر زبان‏نمی‏آورند که احساس‏های دیگران را جریحه‏دار سازند.

▪ عقیده‏ای که مردم از ترس جان‏شان بپذیرند، پایدار نیست.

▪ خودت را از هر نقشی پاک کن، تا دوباره نقشی تازه در صفحه زندگیات جان بگیرد.

▪ با هر تنفس احساس کن که نه هوا بلکه نیروهای کیهانی را به درون میکشی!

▪ چه احساس خوبی دارد، شاهد شادمانی دیگران بودن.

▪ هرگز محبت را جیرهبندی نکنید! بلکه به قدر ظرفیت طرف مقابل ببخشید.

▪ فرشتهها در مواقعی که حس میکنی خدا فراموشت کرده آهسته از آسمان به زمین میآیند.

▪ به خدا معجزهها خواهد کرد، یک دل پر احساس، یک لب پر لبخند.

▪ عشق ورزیدن را فقط با عشق ورزیدن میتوان آموخت.

▪ مقصد، جائی در انتهای مسیر نیست! بلکه لذت بردن از گامهائی است که برمیداریم.

▪ چشمه ناپیدای روحتان باید که بجوشد و جاری گردد و نجواکنان، راهی دریا شود.

▪ پایان دادن به گفت و گوهای درونی، یعنی رسیدن به آرامش.

▪ هر انسانی صاحب یک طرح الهی است.

▪ زندگی برای لذت بردن و دوست داشتن است نه برای مدال گرفتن.
▪ وقتی نمیدانیم چه بگوئیم، حرفی میزنیم که موجب پشیمانی میشود!

▪ سکوت دل، دری را به راهی میگشاید که به شناخت خویشتن میانجامد.

▪ برای رسیدن به منزل مقصود باید در لحظه بود و ساعتها را فراموش کرد.

▪ غرور پیشرو تباهی است و تباهی پیشرو سقوط.

▪ بیداری تو طلوع خداوند است.

▪ جوشش چشمه، مدیون بخشش مدام است. چشمه اگر نبخشد در خود فرو میرود.

▪ بادکنکها همواره با باد مخالف اوج میگیرند!

▪ دیر یا زود دردها محو میگردند اما زیبائیها میماند.

▪ هر تصور و خیالی که تو را از اوج گرفتن و پرواز کردن منع میکند، از جنس تو نیست.

▪ برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.