«مردان سكوت را دوست دارند در حاليكه زنان به گفتوگو علاقهمندند. مردان اساساً دوست دارند در روز دو الي سه ساعت آرامش داشته باشند اما زنان بعد از اينكه همسرانشان به خانه ميآيند، دوست دارند از اتفاقات روز حرف بزنند و اين مسئله عامل 90 درصد از اختلافات زناشويي است.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایونا ، دكتر سيدمحمود انوشه در نشست آسيبشناسي روابط دختر و پسر گفت:
«يك بررسي شش ساله نشان داده است دختران بهشدت دوست دارند محل توجه باشند و اين ميتواند بستري براي تخريب باشد.»

دكتر انوشه كه در جمع بيش از 1000 دانشجوي دختر و پسر سخن ميگفت خطاب به دختران اظهار داشت:
«به نمايندگي از همجنسان مذكر خودم ميگويم چيزي كه افكار پسرها را به هم ميزند و فايل آرشيو ذهنيشان را خراب ميكند، صوت، صدا و مانوري است كه شما بهطور ناخواسته داريد. اين موضوع اصليترين زمينه براي تشتت فكري پسران جوان است.»
وي در حاليكه دختران و پسران زيادي به صورت ايستاده به سخنانش گوش ميدادند، اضافه كرد:
«فكر ميكنيد جامعه چگونه منحرف ميشود؟ تئوري ميخواهد؟ فلسفه دارد؟ خير. انحراف همينگونه صورت ميگيرد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه مشكلات دختران جامعه را زياد دانست و گفت:
«ضريب كنجكاوي دختر به پسر 3/1 برابر كنجكاوي پسر به دختر است و ضريب خيالپردازي دختران 7/1 برابر پسران است. دختران به دليل كنجكاوي، گرايشات ذهني بيشتر و خيالپردازيهاي قويتر به بعضي از مشكلات مبتلا شدهاند.»
دكتر انوشه افزود:
«دختران از دوم راهنمايي به بعد دوست دارند بدانند چند مَرده حلاجاند. اصولاً در دورة راهنمايي نبايد نهي از منكر كرد چراكه نهي از منكر به امر به منكر تبديل ميشود.»
وي در سخناني به بررسي تفاوتهاي دو جنس پرداخت و گفت:
«مردان سكوت را دوست دارند در حاليكه زنان به گفتوگو علاقهمندند. مردان اساساً دوست دارند در روز دو الي سه ساعت آرامش داشته باشند اما زنان بعد از اينكه همسرانشان به خانه ميآيند، دوست دارند از اتفاقات روز حرف بزنند و اين مسئله عامل 90 درصد از اختلافات زناشويي است.»
دكتر انوشه افزود:
«مردان شنوندگان خوبي نيستند و كلينگرند اما زنان شنوندگان بسيار خوبي هستند و جزئينگرند. مردان از راه چشم عاشق ميشوند ولي زنان از راه گوش.»

دانشجو