البته ميدونيد كه قليان ممنوع شده و ناجا اقدام به جمع آوري آن از ويترين قهوهخانهها كرده