کاریکاتور فوتبال ايران 40 سال بعد (فوق خنده!!!)
كاري از بزرگمهرحسين پور
40سال بعد را تصور كنيد. ايران و جام جهاني را. مرحوم عادل فردوسي پور بنيانگذار برنامه نود عكسش بر ديواري قاب شده است كه در دو سوي آن دو چهره شاخص فوتبال 40 سال پيش قرار داشتند. زير اين قاب عكس ، نواده عادل فردوسي پور سري جديد برنامه را اجرا مي كند. علي آقاي پروين سلطان فوتبال ايران!!! دوباره به زمين بازگشته و .... بقيه ماجرا را ببينيد.