رابطه دندان عقل با بيماريهاي لثه
در دنياي امروز به لطف پيشرفت علم و وجود افراد صاحب ذوقي كه به دنبال ارتباط انواع پديدهها با هم ميگردند، ديگر شنيدن ارتباط بين هيچ دو پديده اي بعيد نيست چه برسد به دندان عقل و لثه كه هر دو در دهان واقعند! يافتههاي پژوهشگران نشان ميدهد افرادي كه دندان عقل خود را نميكشند زودتربه بيماريهاي لثه دچار مي شوند. بررسي محققان دهان و دندان بر روي 254 نفر از افراد بالغي كه دندان هاي عقل خود را نگه داشته بودند نشان داد كه اين افراد بيشتر از ديگران با خطر بيماريهاي لثه و خطراتي كه سلامتآنهارا تهديد ميكنند روبرو هستند. بيماريهاي لثه زماني كه باكتريها در بافت محافظ دندان رشد ميكنند، حفره هايي را در اطراف ريشههاي دندان مجاور ايجاد مي كند كه علاوه بر فساد دندان و لثه موجب ايجاد خطرات جانبي نظير خطر پيچيدگيهاي زايمان ميشود.
نیک صالحی