محققان علوم پزشکی می گویند،تركیباتی را از کلم بروكلی جدا كردهاند كه ممكن است از پیشرفت سرطان مثانه جلوگیری كند. پیش از این نیز مشخص شده بود احتمال سرطان مثانه درمردانی كه در هفته چند وعده بروكلی میخورند درمقایسه با مردانی كه تنها یك وعده بروكلی در هفته میخورند ۴۴ درصد كمتر است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، دراین مطالعه محققان به بررسی تركیبات موجود در بروكلی كه میتوانند از رشد سلولهای سرطانی جلوگیری كنند، پرداختهاند. آنها تركیباتی به نام گلوكوزینولاتها را از بروكلی جدا كردهاند. طی قطعهقطعه كردن، جویدن و هضم، این تركیبات فیتوكمیكال به نیروگاههای تغذیهای به نام ایزوتیوسیاناتها تبدیل میشوند كه دانشمندان معتقدند در جلوگیری از سرطان نقش دارند.
محققان ابتدا گلوكوزینولاتها را عصارهگیری كرده و سطوح آن را اندازهگیری كردند. آنها از پروسهای استفاده كردند كه در آن آنزیمها برای تبدیل گلوكوزینولاتها به ایزوتیوسیاناتها به كار میروند. در حالی كه شاخههای جوان در مقایسه با بخشهای كاملا رشد یافته بروكلی طبیعتا غلظتهای بیشتری از این فیتوكمیكالها را دارند، خوردن قسمتهای دیگر هم منافع زیادی برای سلامتی دارند.
محققان میگویند بروكلی تنها سبزی گروه كلم نیست كه منافع زیادی دارد. گروهی از گیاهان كه شامل كلم، گلكلم، كلم بروكلی و كاهو میشود همگی ممكن است حاوی تركیبات فیتوكمیكال مشابهی باشند كه در مبارزه با بیماریها مفیدند.
هنوز برای تجویز مقدار مشخص بروكلی یا دیگر سبزیجات چلیپایی زود است اما كاملا مشخص است كه این سبزیجات دارای تركیباتی هستند كه به سمزدایی مواد سرطانزا كمك میكنند.

روزنامه جامجم