تاریخچه:‏

اولین واکنش هستهایمصنوعی توسط ذرات که به طور مصنوعی شتابدار شده بود ‏در سال 1932 توسط کاک ، کرافت و والتن بدست آمد که در آن پروتونها در ‏یک مولد که به نام خود اینها معروف است «شتاب دهنده کاک کرافت ‏والتن) شتابدار شده و به لیتیوم کوبیده شدند که نتیجه آن دو هلیوم بود. که ‏به طور اختصار آن را به شکل زیر بیان میکنیم.

sup>73Li>+11P------>2

2 2He


نیاز علوم به مولد آبشاری:

به خاطر اهمیت کار دانشمندان فوق در فیزیک هسته ای ، فن آوری بکار ‏رفته در رسیدن به این امر کمتر مورد توجه قرار گرفت. در واقع این مولد ‏سالیان سال نه تنها در فیزیک هسته ای بلکه در تمام زمینههای علوم و ‏مهندسی که نیاز به ولتاژ بالا بود یک وسیله تحقیقاتی با ارزش به حساب ‏میآمد. ‏


مکانیزم کار مولد آبشاری نمونه:

نوسان ولتاژ در ‏A0‎‏ نوسان مشابهی را در تمام خازنهای ‏طرف چپ ایجاد میکند. به ترتیبی که آنها قسمتی از بارشان را در نیم ‏چرخههای مثبت به خازنهای طرف راست میدهند و خود در نیم چرخه ‏منفی دوباره باردار میشوند. اگر تعداد مراحل را ‏n‏ در نظر بگیریم ‏ولتاژهایی به ترتیب استقرایی که پیش گرفتیم در مرحله اول ‏Vf=2V‏ در مرحله دوم ‏Vf=4V‏ و در مرحله ‏n‏ ام ‏‎ Vf=2nV ‎‏ میشود.‏


کاربردهای مولد آبشاری:


آثار جرقه زنی (برق زنی) در عایق ها را میتوان در آزمایشگاهها با تولید ‏تخلیههای الکتریکی 1 میلیون توسط این نوع مولدها مورد مطالعه قرار داد.‏


ولتاژ بالا در مولدهای کاک کرافت والتن نظیر ماشینهای وان دوگراف از ‏طریق انتقال بار الکتریکی صورت میگیرد. در ماشینهای وان دوگراف بار ‏الکتریکی به آرامی با نشستن روی تسمه متحرک منتقل میشد در ‏صورتی که در مولدهای کاک کرافت والتن چرخه انجام کار قدری پیچیده ‏است و بارها باید یک نوع انتقال پله ای متحمل شوند.