اعدادی که درواقع حاصل ضرب دوعدد اجداد خود هستند که هرگاه درهم ضرب شوند با یکدیگر در می آمیزند و درعدد خون

آشام ابقا می شوند. بطورمثال2187 که حاصل ضرب 27 و 81 است.

خون آشام های واقعی را چنین تعریف می کنیم .

1- تعداد زوجی از ارقام را در بردارند.

2- هر یک از ارقام اجدادی دارای نیمی از رقم های خون آشام هستند.

3- یک خون آشام واقعی به طورساده با اضافه کردن صفرها به انتهای اعداد ایجاد نمی شوند.

خون آشام های بزرگتری نیز وجود دارند ؛ برای مثال 155عدد خون آشام شش رقمی وجود دارد که آخرین رکورد جهانی

عبارتست ازعدد 1131143246928352606 که حاصل ضرب دو عدد 1234554321در 9162361086 می باشد.