؛ قطع آب در شهرستان شهریار استان تهران باعث شده تا مردم این منطقه در گرمای شدید تابستان در کوچهها منتظر آب بمانند.
بیشتر بدانیم شهرستان شهریار، شهرستانی است در غرب استان تهران. مرکز آن شهر شهریار است که قبلاً علیشاه عوض گفته میشد. شهرستان شهریار اکنون متشکل از یک بخش، ۷ شهر، ۶ دهستان، و حدود ۴۰ روستا و شهرک مسکونی است.