حوادث زیادی در پنج روز گذشته برای ورزشکاران رخ داده و باعث مصدومیّتهای شدیدی برای آنها شده است.


به گزارش "ورزش سه"، از روز نخست مسابقههای ریو 2016 روند اتّفاقات خطرناک در حین مسابقهها آغاز شد. در رقابت دوچرخهسواری استقامت جادّه مردان تعداد زیادی از شرکتکنندگان دچار سانحه شدند؛ از جمله دوچرخهسواران ایران قادر میزبانی و صمد پورسیّدی نیز در پیچهای خطرناک مسیر مسابقه از جادّه خارج و دچار آسیبدیدگیهایی شدند. در رقابت جادّه زنان هم اتّفاق وحشتناک مشابهی برای دوچرخهسوار هلندی افتاد. پس از آن نوبت به ژیمناست فرانسوی، سمیر سعید رسید که در حرکت پرش خرک با آسیبدیدگی شدید خود دنیا را تحت تاثیر قرار داد. دیگر سانحهای که بسیاری را نگران کرد، سقوط الیسا داونی ژیمناستکار بریتانیا بود. او در پایان حرکت خود نتوانست فرود درستی داشته باشد و با گردن به زمین خورد. سانحه دیگری که در روز نخست رخ داد واژگونی قایق قایقران صربستان بود. اتّفاقی که کاملا ظاهری مرگبار داشت امّا سرانجام به خوشی تمام شد. دوچرخهسوار استرالیایی، ملیسا هاسکینز، در حالی که با همتیمیهای خود در پیست ورزشگاه والدروم دور تمرینی میزدند، دچار سانحه شد. در حالی که همتیمیهای او پس از برخورد با زمین زودتر توانستند به حالت عادی برگردند، هاسکینز بیست و پنج ساله راهی بیمارستان شد. اگرچه که به زودی و پس از بررسیهای لازم از بیمارستان مرخص شد. و در نهایت روز گذشته وزنهبردار بختبرگشته .. که زیر وزنهای که بلند کرده بود شکست! آندرانیک کاراپتیان بیست ساله از ارمنستان که در دسته 77 کیلوگرم وزنه میزد، در حالی که وزنه 195 کیلوگرم را بالای سر میبرد، آرنجش از جا در رفت و صحنه دلخراشی را پدید آورد. این همه اتّفاق تنها در پنج روز نخست رقابتها باعث شده تا بسیاری به این فکر کنند که اساسا آیا المپیک پدیده خطرناکیست یا ریو 2016 مورد طلسمشدهایست.