شرح کار

روی میزی پنج جسم قرار دهید , طوریکه تعداد حروف تشکیل دهنده اسم اجسام از 9 بیشتر نباشد و اجسام از نظر تعداد حروف یکسان هم نباشند. مانند کاغذ که چهار حرفی است و خودنویس که هفت حرفی است. سپس از حاضرین تقاضا کنید که دور از چشم شما پنج جسم در کاغذی لیست کنند بطوریکه تعداد حروفشان برابر نباشد. سپس بصورتی که شما دستور می دهید عمل نمایند.


نحوه عمل

اسم یکی از پنج جسم را به دلخواه در ذهن خود انتخاب نمایند.

تعداد حروف آنرا در عدد 5 ضرب کنند.

به این حاصلضرب عدد 3 را اضافه کنند.

حاصل جمع به دست آمده را در عدد 2 ضرب کنند.

به حاصل ضرب بدست آمده رقم دلخواهی (از 1 تا 9) اضافه نمایند.

نتیجه را به شما بگویند، تا شما بطور غیبی بگویید که آنها کدام جسم را انتخاب کردهاند و چه رقم دلخواهی رویش اضافه نموده اند.
پیش گویی غیبی


عدد نهایی گزارش شده به شما که بدون شک دو رقمی میباشد . از این عدد بطور ذهنی عدد 6 را کم کنید.

رقم دهگان این عدد تعداد حروف جسم مفروض و در نتیجه خود جسم را مشخص میکند .

رقم یکان این عدد , عدد دلخواه اضافه شده به این محاسبات را معین میکند .

در این کار علاوه از ریاضیات پیش گویی غیبی و شعبده بازی نیز یاد گرفتهاید .