روزنامه شرق در گزارشی نوشت: شهرزاد همتی: محمد دیمهور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش، در یک نشست خبری از مردودی ٤٧ هزار دانشآموز پایه ابتدایی خبر داد. وی با ابراز نگرانی از این اتفاق عنوان کرده است: «باید توجه بیشتری به این دسته از دانشآموزان داشته باشیم و در دو سال گذشته، ٤٧ هزار دانشآموز پایه اول مردودی داشتهایم که این در حالی است که ارزشیابی کیفی و توصیفی در دوره ابتدایی اجرا میشود».

وی افزود: بخش قابلتوجهی از دانشآموزان اکنون در مدرسه هستند که مشکلات یادگیری دارند و اگر به آنها توجه نشود، ترک تحصیل یا خروج از مدرسه را شاهد خواهیم بود. در سال تحصیلی ١٣٩٤-١٣٩٥، حدود ١٣ میلیون دانشآموز در مدارس کشور تحصیل خواهند کردند که از این تعداد، هفت میلیون و ٢٦٦ هزار و ٩١ دانشآموز محصل دوره ابتدایی هستند و از همین تعداد، حدود یک میلیون و ٣٠٠ هزار دانشآموز در کلاس اول ابتدایی ثبتنام کردهاند که به گفته دیمهور، ٤٧ هزار نفر آنها مردود شدهاند.

این تعداد با توجه به اعلام دیمهور مبنیبر دیریادگیری تعداد زیادی از دانشآموزان، کمی نگرانکننده به نظر میرسد.دکتر حجازی، آموزگار ابتدایی و کارشناس آموزش ابتدایی، در گفتوگو با «شرق» با بررسی علل افزایش تعداد مردودیهای پایه اول عنوان کرد: «مسئله اصلی استفاده از معلمان بیتجربه است، اکثر معلمان از دبیرستان به ابتدایی آمدهاند، اینها معلمهای مازاد بودند. از طرفی ما در منطقه شهریار معلمی داشتیم که تا پیش از این نیروی خدماتی بوده و بعد از گذراندن یک دوره کوتاه حالا بهعنوان معلم سر کلاس میروند.

متأسفانه این وسط فقط دوره ابتدایی است که قربانی میشود. اگر هم بخواهند یک معلم را بهخاطر کمکاری توبیخ کنند، از دوره دبیرستان و راهنمایی به ابتدایی تبعید میکنند». وی افزود: «حتی معلمهایی را سراغ داریم که با انتقالی به تهران آمده بودند و معلم دبیرستان بودند، اما در تهران آنها را مجبور کردند که برای آموزش به دوره ابتدایی بروند. ما همکاری داریم که لیسانس فیزیک دارد و حالا معلم دوم ابتدایی است». این کارشناس تصریح کرد: «البته دلایل دیگری هم در این اتفاق سهیم هستند.

مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی خانوادهها باعث میشود که تعداد مردودیها بیشتر شود و مطابق آمار، بیشتر مردودیها از مناطق ضعیفتر هستند. البته برخی از دانشآموزان هم از لحاظ حافظه مشکل دارند، از طرفی در این چندسال که معلم هستم، میبینم که مردودی را تقریبا حذف کردهاند. یک قانون نانوشتهای وجود دارد که دانشآموز را مردود نمیکنند. من خودم سال قبل کلاس اول ابتدایی داشتم و مدیر بهشدت مخالف بود که دانشآموزان مردود شوند.

این اصرار هم به دلیل اینکه رتبه مدرسه افت نکند وجود دارد و میشود استنباط کرد که تعداد مردودیها خیلی بیشتر از این است، اما مدارس ترجیح میدهند آنها را قبول کنند. هرچند مطابق نظر کارشناسان، تکرار پایه باعث بالارفتن و قدرت پایه نمیشود و باید فکری ریشهای برای حل این معضل کرد. محمدی، مدیر یکی از دبستانهای دولتی در منطقه ١٢ که دبستانش هیچ مردودیای نداشته، در گفتوگو با «شرق» با تأیید این مسئله بیان کرد: «باوجودی که منطقه ١٢ جزء مناطق خوب تحصیلی محسوب میشد، امسال از نظر مردودی دانشآموزان ابتدایی رتبه هفدهم را داشت و این مسئله باعث ناراحتیهای فراوانی شده بود، دلیل آن هم ارتباط مستقیم با ماجرای رتبهبندی معلمان داشت.

در سالهای اخیر معلمان بیتجربه را جایگزین معلمان حرفهای ابتدایی کردهاند؛ جای معلمی که حداقل ١٢ سال سابقه تدریس ابتدایی داشته، معلم دبیرستانی آوردهاند که اصلا دانشآموز ابتدایی را تا پیش از این از نزدیک هم ندیده بود». وی افزود: «از طرف دیگر هم کمبود استخدام معلم به بهانه نبود بودجه کافی برای پرداخت حقوق باعث میشود که دیگر معلمی باقی نماند و آموزشوپرورش مجبور باشد از معلمان مازاد خود استفاده کند. یکی از مدارس همکاران ما پر از معلمان دبیرستانی است که از مناطق ١ و ٣ به منطقه ١٢ آمدهاند، آنها حاضر شدهاند از شمال شهر برای تدریس در پایهای که هیچ شناختی از آن ندارند به مولوی بیایند تا بتوانند با استفاده از طرح رتبهبندی معلمان، به بالارفتن حقوقشان کمک کنند.

متأسفانه باید بگویم همه انگیزه از معلمان ما گرفته شده و آنها مجبورند تمام زندگی خود را با ریال بسنجند».البته این همه ماجرا نبود، رئیس آموزشوپرورش استثنایی نیز اعلام کرد که این آمار اعلامشده از طرف آموزشوپرورش نیاز به بررسی دارد. با توجه به اینکه دیمهور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش، اعلام کرده بود که تعدادی از دانشآموزان پایه اول مشکل دیریادگیری دارند، مجید قدمی، ریاست آموزشوپرورش استثنایی، بیان کرد: «البته ممکن است تنها بخشی از این دانشآموزان دیرآموز باشند و این مسئله نیاز به بررسی دارد و ما مشخصات و پرونده این دانشآموزان را دریافت میکنیم تا ببینیم دلیل این مسئله چه بوده است». وی یادآور شد: معلمان قوی باید برای پایه ابتدایی انتخاب شوند و بهترین معلمها در پایه اول ابتدایی تدریس کنند چون توانایینداشتن معلمان کودکان را دچار دیریادگیری میکند.