مرتضی نثاریاظهار کرد: جلسه هماندیشی برای برگزاری برنامههای فرهنگی میان اداره تبلیغات اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شهریار تشکیل شد.

وی اظهار کرد: در این جلسه که با حضور حجتالاسلام صدقعلی جلیلزاده رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار، سیامک باقریان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی تشکیل شد در رابطه با برگزاری برنامههای فرهنگی، قرآنی و آموزشی در سطح این دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.
مسؤول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار در پایان متذکر شد: در این جلسه بر توسعه روابط فرهنگی، پژوهشی و قرآنی بین بخشهای تخصصی اداره تبلیغات اسلامی در حوزههای قرآنی، تشکلهای مذهبی و مبلغان دینی با گروههای علمی دانشگاه آزاد تأکید شد.