دختر جوان که در سودای زندگی بهتر از خانه پدری گریخته بود با حضور در دادسرای جنایی تهران مدعی شد پس ازفرار، در دام زنی گرفتار شده و در خانه وی به اسارت درآمده و به بیگاری گرفته شده است.

به گزارش ایران، نیمه شب چهارشنبه گذشته، زن جوانی نفس نفس زنان خود را به خودروی گشت کلانتری در شهریار رساند وازآنها کمک خواست. او درادامه با ترس و اضطراب ماجرای آدم ربایی عجیبش را مطرح کرد. دخترجوان مدعی شد زنی ناشناس وی را گروگان گرفته و از دو هفته قبل در خانه او حبس و مجبور به بیگاری شده است.

باتوجه به حساسیت موضوع و تشکیل پرونده، روز بعد دختر جوان به شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران رفت و به بازپرس مرشدلو گفت: حدود دو هفته قبل در سودای زندگی بهتر و آزادی، از خانه پدریام در تهران فرار کردم. از آنجا که جای مشخصی نداشتم به ناچار به شهریار آمدم و بیهدف در شهر پرسه میزدم که همان روز با زن جوانی آشنا شدم. او وقتی ماجرای زندگیام را شنید بامهربانی وچرب زبانی گفت: میتوانم برای مدتی به خانهاش بروم و میهمانش باشم.

من هم که جایی برای ماندن نداشتم باخوشحالی پیشنهادش را قبول کردم. اما در این مدت او مرا در خانه حبس نمود وواداربه بیگاری کرد. چند باری سعی کردم که از خانه فرار کنم اما هیچ راهی برای فرار نبود. خانه زن ناشناس هم در محلی خلوت بود و کسی صدای فریادهایم را نمیشنید.با این حال پس ازکلی برنامهریزی، دیشب وقتی او به خواب عمیق رفت در فرصتی مناسب از اسارتگاه فرار کردم.»پس از این اظهارات بازپرس جنایی به مأموران اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران مأموریت داد در این باره تحقیق و نتیجه را برای تصمیمگیری اعلام کنند.