● ۱۳ عدد اول است.
● ۱-۱۳^۲ عدد اول مرسن است.
● ۱۳جسم ارشميدسي موجود است. (اجسام ارشميدسي اجسامي هستند كه وجوه آنها چند ضلعي بوده، نه لزوما از يك نوع ، و كنجهاي آنها مساوي هستند.)
● عدد ۱۳كوچكترين Emirp است. (Emirp عدد اولي است كه اگر ارقام آن را معكوس كنيم مجددا عددي اول خواهد بود مثلا اعداد ۱۳، ۱۷،۳۱، ۳۷،…..)
● ۱۶۹=۲^۱۳ بامعكوس كردن ارقام آن داريم: ۹۶۱=”۲^۳۱ يعني رقم هاي آن مجددا معكوس مي شود.”
●۲^۱۳، ۱+!۱۲ را عاد ميكند.
● ۱۳عدد Happy است.(براي دانستن اين كه عددي Happy است، مجموع مربعات رقمهاي عدد را پيدا كرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب ميكنيم با ادامه اين روند اگر به عدد ۱ دست پيدا كرديم آنگاه به آن عدد Happy گفته ميشود. مثلا براي عدد سيزده ۱۰=”۲^۳+۲^۱ و ۱=۲^۰+۲^۱ بنابراين۱۳″ عدد Happyاست.)
● ۱۳نيمي از ۳^۳+ ۳^۱- است
●۲^۱۳عدد !(۱ -۱۳)+ ۱را عاد ميكند بنابراين يك عدد اول ويلسون(Wilson Prime) است. ( هر عدد اول p كه،p و p^۲، مقدار p-۱)!+۱) را عاد كنند، عدد اول ويلسون ناميده ميشود. مثلا عدد ۵ عدد ويلسون است. تنها اعداد شناخته شده ۵ و ۱۳و ۵۶۳ است .)
●چرتكه چيني داراي سيزده ستون مهره براي محاسبات است.
● ۱۳بزرگترين عدد اولي است كه مي تواند به دو عدد متوالي به صورت n^۲+۳ افراز مي شود.(آيا مي توانيد اثبات کنيد؟)
● ۱+۱۳- ۱۳^۱۳ عدد اول است.
● نخستين حفرهي اول با طول سيزده بين دو عدد ۱۱۳و ۱۲۷اتفاق ميافتد. (منظور از حفرهي اول تعداد اعداد مركب بين دوعدد اول متوالی است.)
● ۱۳ كوچكترين عدد اول جايگشتپذير (Permutable Number) است. ( اين اعداد، اعداد اولي حداقل با دو رقم مجزا هستند كه با تجديد آرايش در رقم هايشان همچنان عددي اول باقي مي مانند مثلا براي عدد ۳۳۷ ، ۷۳۳ و ۳۷۳ و ۳۳۷ عدد اول است از ديگر اعداد از اين قسم ميتوان به ۱۳,۱۷,۳۷,۷۹,۱۱۳,۱۱۹و جايگشتهاي آن اشاره كرد.)
● هشت عدد اول ديگر ميتواند به وسيله تغيير يك رقم از ۱۳ توليد شود.{۱۱, ۱۷, ۱۹, ۲۳, ۴۳, ۵۳, ۷۳, ۸۳}
● عدد ۱۳ كوچكترين عددي است كه ارقام آن در پايه چهار معكوس ۱۳ است. ( ۱۳ در پايه چهار ۳۱ است.)
● رويهي بيضوي روي اعداد گويا كه داراي نقطهي گويا از مرتبهي ۱۳ باشد موجود نيست.
● ۲^۱۳= ۱۹+…+۸+۷
● عدد ۲^۱۳توسط مربعات مجزاي اعداد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بيان ميشود.