مجید عظیمی اظهار کرد: سرلوحه کار در این مجموعه خدمت به شهروندان است، زیرا این نهاد خدمتگزار و مردمی وظیفه خود میداند تا با تمام داشتههای خود با جان و دل برای رفاه و آسایش مردم عزیز شهر بکوشد.

وی بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر فردوسیه با وجود تمام مشکلاتی که در سر راه خود برای خدماترسانی داشته است، اما با این وجود با جدیت کامل مشغول خدماترسانی است و نگذاشته لطمهای به اجرای پروژههای عمرانی و ... شهر وارد شود، لیکن توقع ما از شهروندان عزیز فردوسیه این است که یاری و همچنین تحمل خود را برای آبادانی شهر اندکی بیشتر کنند، زیرا غلبه بر این مشکلات عدیده کار چندان آسانی نیست.
شهردار فردوسیه تصریح کرد: اعتماد و اطمینان مردم به مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر که نهایت آرزوی ما در این دو مجموعه مردمی است، باعث میشود تا خدمتگزاران آنان در مجموعه مدیریت شهری برای عمران، آبادانی، توسعه و پیشرفت شهر فردوسیه با دلگرمی، نهایت سعی و کوشش خود را به کار گیرند.
وی در پایان متذکر شد: تحقق بودجه شهرداری و افزایش بنیه مالی آن با پرداخت بهموقع عوارض شهرداری توسط شهروندان محترم فردوسیه این نهاد را در احداث و تکمیل پروژههای عمرانی و... شهر قادر میسازد.