نمیخواهد نمره تك بگیرد تقلب میكند


بررسی تقلب از نگاه دانشآموزان

دانشآموزان پاسخ میدهند: چرا تقلب؟!
تقلب بنویسید اما تقلب نکنید.
ترس از حقارت و سرزنش

به دلیل ترس از گرفتن نمره کم در درس و تحقیر شدن پیش دانشآموزان و خانواده
از نظر من علت فراگیر شدن این شیوه بیتوجهی بعضی از مراقبان امتحان و سوءاستفاده دانشآموزان از مکانهای مختلف که دور از دید مراقبان است میباشد.

جوگیر میشویم!

1. از روی غرور و خودخواهی
2. برای بالا رفتن سطح نمره امتحان
3. جوّ کلاس؛ بچههایی که تقلب میکنند او را هم جو فرامیگیرد.
4. در بعضی مواقع که دانشآموزی درس نخوانده، تقلب میکند.
5. یک نوع بیماری روانی و عادت برای بعضی دانشآموزان شده است.
نمیدونی چه لذتی دارد!

واقعاً چه صفایی داره تقلب. آخر حال و هوله!

قبل از امتحان هیچ نگاهی به جزوه و کتاب نیندازی و بیایی بهترین نمره رو بگیری! یعنی آخرشه؛ خیلی حال میده.
و اما چرا بروبچ به تقلب پناه آوردند؟

بیتوجهی اساتید به تقلب و بیخیالی بعضی از آنها، حتی در مواقعی که تقلب کردن دانشآموزان را میبینند اما هیچ واکنشی نشان نمیدهند.
اضطراب و دلهره

به نظر من کسانی دست به کارهایی مانند تقلب میزنند که یا درس خود را بهخوبی نخواندهاند و یا اضطراب و دلهره زیادی دارند که اگر نمره بالایی نگیرند، از طرف خانواده و فامیل سرزنش شوند. برای همین، این کار خیلی بد را که شاید آخر آن خیلی خوشایند هم نباشد، در پیش میگیرند.
درسها سخت است!

چون درسها بسیار سخت است و تقلب در پیش روی معلم بسیار آسان!
دانشآموز میبیند نمیتواند یاد بگیرد مجبور به تقلب میشود که راه بسیار آسانی برای گرفتن نمره است.
یعنی ما شجاعیم!

علت اصلی اینکار عدم مطالعه است.
علتهای دیگری هم دارد مثل:
کسانی که تقلب میکنند در نزد بعضی دانشآموزان شجاع به نظر میرسند.
دوم اینکه این کار در بین بعضی دانشآموزان عادت شده است و با وجود اینکه مطلب را بلد هستند بازهم تقلب میکنند!
همچنین مهارت زیاد دانشآموزان در اینکار و کمتوجهی معلمها، تقلب در بین بچهها زیاد شده است.
مشکلات خانوادگی

زیرا معلمان امروزی زیاد سختگیری نمیکنند و دانشآموزان زمینه را برای تقلب فراهم مییابند و دیگر اینکه امروزه بسیاری از دانشآموزان، مشکلات مالی و یا دیگر مشکلات تحصیلی دارند و وقت کافی برای درسخواندن ندارند و در امتحانات تقلب میکنند.
دیگر اینکه درک مطلب درسی و یا کتابی برای آنها مشکل است و نمیتوانند آنها را بهخوبی به ذهن خود بسپارند؛ به همینخاطر به فکر تقلب میافتند.
تقلب بنویسیم اما تقلب نکنیم

مسلماً واژة تقلب در میان دانش آموزان، دبیران و ... واژهای ننگین محسوب شده و همة نسبت به آن دید منفی دارند.
اما به نظر من تقلب روشی برای فهم بهتر مطالب محسوب میشود. لذا دانش آموزان با حداقل یکبار نوشتن تقلب میتوانند مطالبی که بعضاً مهم هستند، در ذهن خود یادآوری کنند.
تقلب میتواند بهنوعی کمک برای گرفتن نمره بالا باشد؛ از سوی دیگر میتواند ناجی برخی مطالب از یاد رفته ذهن ما باشد.
بنده اگر روزی بخواهم تقلب کنم بیشتر برای فهم مطالب است و وجدانم اجازه تقلب در امتحان را نمیدهد!
درس را نمیفهمیم

به دو دلیل:
الف) عدم درک دانش آموز: دانشآموز باید بداند که امتحان صرفاً برای نمره گرفتن نیست بلکه باید مطلبی را فرا بگیرد.
ب) عدم توجه دبیران و سختگیری بیش از اندازه آنان: اگر دبیری، دانشآموزی را در هنگام تقلب دید، باید بدون تذکر، او را با یک اردنگی از کلاس بیرون کرده، نمره آن درس را صفر دهد!
یک نوع آبروداری است!

تقلب در بین دانشآموزان به مشکلات آنان بستگی دارد. بعضی از دانش آموزان هستند که به خاطر مشکلات خانوادگی و یا دعوای پدر و مادر نتوانسته خوب درس خود را بخواند و چون دوست ندارد نمره تک بگیرد رو به تقلب میبرد و یا در بعضی خانوادهها به دلیل خراببودن وضعیت مالی دانش آموز مجبور است که سرکار برود تا آبروی خانواده خود را حفظ کند و از درس خواندن باز میماند و مجبور است تقلب کند و دیگر اینکه دانشآموز عادت به این کار کرده است و به امید اینکه روز امتحان تقلب میکند و نمره قبولی میگیرد، درس خود را نمیخواند و این هر سه باعث شرمندگی جامعه و حتی خود دانش آموزان است و بر حیثیت جامعه هم لکه وارد میکند.
ملاک، فقط نمره است

علاقه کمتر به مطالعه، افزایش نمره به عنوان ملاک برتری و نه سطح فهم، عدم تأمل بر دروس با توجه به مدت کم آموزش نهچندان درست درسها، عدم مانع در برابر این اقدام، عدم توجه دانشآموز به اینکه فهمیدن مهمتر از نمره است، کمبود مطالعه درسی و غیردرسی و ...
چون ملاک مدرسه برای قبولی و مدرکدادن به دانشآموزان فقط نمره است به خاطر همین، هرکس تلاش میکند که نمره قبولی بگیرد به هر شیوه که شده. اگر ملاک قبولی عوض شود دیگر کسی تقلب نمیکند و برای یادگیری امتحان میدهند.
همه تقلب میکنند!

البته هرکسی نظر خودش را دارد، اما من که قدیمها تقلب میکردم و کسانی را دیدهام که تقلب میکنند فکر میکنم به دو علت بوده است.
یکی آنکه نمرههایشان بالا رود، تا وقتی کارنامه خود را نشان میدهند کسی دعوایشان نکند!
مورد دوم که مهمتر است اینکه در وقت امتحان وقتی میبینند دیگران دارند تقلب میکنند و میبینند که دارد حقشان ضایع میشود برای اینکه حق خود را بگیرند چه از راه تقلب و چه از راه دیگر، با وسوسههای شیطانی این عمل را انجام میدهند و وقتی از آنها میپرسیم: چرا تقلب کردی؟ میگویند: همه تقلب کردهاند! به همین علت است که تقلب بسیار رایج شده است.
برای از بین بردن تقلب دو کار باید انجام داد:

یکی اینکه باید به آنها گفت که تقلب یک گناه است و دیگر آنکه با تقلب فقط به خود ضربه میزنند. اگر این موضوع را درک کنند دیگر تقلب نمیکنند.
تنبلی، رهایی از زحمت درس خواندن

به نظر من دانش آموزان در اثر تنبلی و نخواندن درس این شیوه را رواج دادهاند و فکر کمآوردن نمره آنها را وادار به تقلب میکند. شاید هم دلیل دیگرش برای لذت اینکار باشد، البته بیشتر دانشآموزان متقلب برای رهایی از زحمت درسخواندن خود را متکی بر تقلب میکنند.
ترک عادت موجب مرض است

زیرا اکثر دانشآموزان بیتوجه به درس هستند و تقلب را یک راه حل میدانند که میتوان از طریق آن یک نمره خوب بگیرند. تقلب، دلایل مختلف دارد. گاهی در اثر بیتوجهی معلم است یا وسوسه شدن دانشآموز. در بعضی از دانشآموزان تقلب به خاطر تکرار به یک عادت تبدیل شده است و ترک عادت موجب مرض است.
تقلب در صورتی انجام میشود که انسان اعتماد به نفس خود را از دست بدهدو وقتی که انسان، اعتماد به نفس خود را از دست بدهد نمیتواند درس بخواند. بعضی دیگر بر اثر ترس از پدر و معلم تقلب میکنند که باعث میشود دانشآموز تبدیل شود به انسانی که بدون تقلب نمیتواند به درس خود ادامه دهد. در این میان بعضی از دوستان هستند که دیگران را به خاطر ترسو بودن یا اینکه جرأت تقلب ندارد، وسوسه میکنند تا تقلب کند! به نظر من اگر انسان به خود بگوید که من میتوانم تقلب کنم ولی نمیکنم، بهتر است و اینگونه دوستان به درد دوستی نمیخورند؛
چرا که امام صادق فرمودن: نداشتن دوست بهتر از داشتن دوست ناباب است.