سومین کنفرانس بینالمللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، دوم مهرماه امسال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.
شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، مهندسی شیمی، نانو شیمی، شیمی کاتالیست، شیمی پلیمر، شیمی هستهای، صنایع شیمیایی، شیمی دارویی، فیتو شیمی، شیمی صنایع غذایی، تصفیه آب و کاربرد روشهای محاسباتی در شیمی»، «مهندسی شیمی؛ پدیدههای انتقال، ترمودینامیک و تعادل فازی، فرایندهای جداسازی، مدلسازی و شبیه سازی، دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)، سینتیک، کاتالیست و طرح راکتور، مهندسی فرایند، زیست فناوری، مهندسی پزشکی، صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی، فناوری نانو، علوم و مهندسی پلیمر، نفت ومهندسی مخازن، مهندسی محیط زیست، مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE) و ارزیابی ریسک، آموزش در مهندسی شیمی، مواد و فرایندهای جدید، کنترل ، فرایند و انرژیهای تجدیدپذیر» از جمله محورهای مورد بررسی در این کنفرانس بینالمللی محسوب میشوند.

«نانو؛ نانومواد، نانوفیزیک، نانوشیمی، نانوفتونیک، نانومحاسبات، نانوالکترونیک، نانومکانیک، حسگرهای نانو، نانوزیستفناوری، کاربرد نانو در داروسازی و پزشکی، ساختارهای نانومغناطیسی و اسپینترونیک، مواد با ضریب شکست منفی، نانولولههای کربنی، نانوزیست فناور، نانوکاتالیستهانامرئیسازی، روش ساخت، کاربرد فناوری نانو در صنایع مختلف، کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست، نانومحاسباتی، کاربرد نانوکاتالیستها در صنایع، نقش نانوفناوری در ذخیره سازی گاز، کاربرد نانومواد در روانکنندهها، کاربرد فناوری نانو در انرژی و محیط زیست، کاربرد نانوکامپوزیتها در ساخت پلیمرها، کاربرد نانومواد در جلوگیری از خوردگی، نانولولههای کربنی و کاربردهای محیطی و انرژی، نانوساختارهای کربنی در صنایع نفت و گاز، کاربرد نانوکامپوزیتهای پلیمری در صنایع نفتی، زئولیتها و کاربردهای آنها در صنایع نفتی، نانوتیوپهای کربنی، نانوکاتالیست واحدهای تبدیل نفت سنگین، نانوفناوری و شیرینسازی گاز، نانوفناوری و کاتالیسیس، نانوکاتالیسیس تبدیل گاز به مایع، نانوکاتالیسیس واحدهای کراکینگ، نانوفناوری و حذف آلایندههای محلول، نانوفناوری و جذب گازهای آلاینده، نانوفیلتراسیون» دیگر محور این کنفرانس بینالمللی است.
محور مورد نظر دیگر در این کنفرانس علمی «پتروشیمی با زیرمحورهایانرژی، احتراق و ایمنی، پدیدههای انتقال، ترمودینامیک و تعادل فازی، سینتیک، کاتالیست و طرح راکتور، فرایندهای جداسازی، زیست فناوری و مهندسی زیست فرایند، مدلسازی و شبیهسازی، مهندسی پلیمر، نانوتکنولوژی، مدیریت اقتصادی در صنعت پتروشیمی، کنترل فرایند، مبدلهای حرارتی، کورههای صنعتی، ایمنی و بازرسی، تعمیرات و نگهداری، LPG، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، قیر، روانکنندههای صنعتی، جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت، خوردگی، مدیریت اقتصاد در صنایع نفت و گاز، فناوریهای نوین تبدیل گاز طبیعی، رقابت خوراکهای مورد استفاده در صنعت پتروشیمی، الکتروفورز در صنعت پتروشیمی و کاربرد آن و ساخت نانوکاتالیست مغناطیسی» است.
بر اساس اعلام دبیرخانه کنفرانس، دوم شهریور ماه امسال آخرین مهلت ارسال مقالات است.
۱۵ مقاله برتر این کنفرانس بینالمللی در مجله ISC مورد تائید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ۱۰ مقاله برتر در مجله Elsevier مورد تائید وزارت علوم و ۱۴ مقاله برتر در مجله Scopus مورد تائید وزارت علوم منتشر خواهند شد.
پروفسور عیسی یاوری ، پروفسور هاوارد مایباچ از دانشگاه کالـیفرنیا، پروفسورمجید منجمی، پروفسور شهره نفیسه از دانشگاه کالیفرنیا، پروفسور غلامرضا بهبهانی، پروفسور شهریار غمامی، پروفسور محمدرضاملاردی و دکتر علیکاکویی سخنرانان کلیدی این کنفرانس هستند.