نتایج تحقیقی جدید نشان میدهد افسردگی، پس از کمردرد دومین عامل اصلی ناتوانی در سرتاسر جهان به شمار میرود.
براساس گزارش BBC، به گفته متخصصان این بیماری باید به عنوان یک ارجحیت بهداشت و سلامت عمومی به سرعت مورد توجه و درمان قرار گیرد. در این مطالعه افسردگی بالینی با بیش از 200 بیماری و آسیبدیدگی دیگر که منجر به ناتوانی و از کارافتادگی افراد میشوند مقایسه شدهاست.
نتایج این بررسی نشان داد افسردگی دومین عامل ناتوانی افراد در سرتاسر جهان به شمار میرود، اما عوارض آن در کشورها و مناطق مختلف متفاوت است. برای مثال درصد افسردگی در کشور افغانستان بالاترین میزان و در ژاپن کمترین میزان را دارد. به گفته آلیزه فراری محقق دانشگاه کوئینزلند افسردگی مسئالهای بزرگ است که باید بیش از آنچه امروز به آن توجه میشود،به آن پرداخت. به گفته وی فشار و سنگینی آثار این بیماری در کشورهای مختلف متغییر است، به بیانی دیگر در کشورهای کم درآمد افسردگی بیشتر بوده و کشورهای پردرآمد از افسردگی کمتری برخوردارند.
به گفته وی درک افراد از عامل ناتوان کننده از شخص به شخص و از کشور به کشور متفاوت است، مفاهیم و تفاسیر فرهنگی زیادی برروی این موضوع تاثیرگذارند و همین باعث میشود افزایش آگاهی از ابعاد گسترده مشکل افسردگی و نشانهها و ردیابی این بیماری اهمیت فوقالعادهای پیدا کند.