علی ذبیحی با اشاره به تأثیرگذاری برجسته آموزش و پرورش در تربیت و پرورش انسان هایی فعال، پویا و اجتماعی در جامعه اظهار داشت:یکی از حوزه هایی که لزوم تقویت آن احساس می شود، به عرصه آموزش مهارت های زندگی باز می گردد که نقش بسزایی را در پیمایش مسیر صحیح زندگی ایفا می کند.

مدیرآموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:یکی از عوامل اصلی تشدید بروز آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های مرتبط با این حوزه در جامعه، به عدم فراگیری صحیح و اصولی مهارت های زندگی معطوف می شود.
وی افزود:با عنایت به اهمیت این موضوع، مجموعه آموزش و پرورش شهریار در نظر دارد سلسله آموزش هایی اصولی را به عنوان دستور کاری ویژه برای دانش آموزان این خطه از غرب استان تهران اجرایی و عملیاتی کند.
ذبیحی گفت:بدون تردید تسهیل امر آموزش در قالب اردوهای دانش آموزی اثرات مطلوب و سازنده ای را در پی خواهد داشت که با توجه به کارآمدی آن تلاش می کنیم، آموزش فنون مهارت های زندگی را در قالب اردوهایی یک روزه یا چند روزه پیگیری کنیم.
مدیر آموزش و پرورش شهریار گفت:هدفمندی اردوها از ضروریاتی است که با اهتمام و تلاش مجموعه های پرورشی و آموزشی در دستور کار قرار دارد.
ذبیحی یادآور شد:هرآنچه توانمندی های فردی دانش آموزان درعرصه اجتماعی و تعاملات مرتبط با این حوزه تقویت شود، به همان میزان ضریب بروز مخاطرات و تهدیدات اجتماعی کاهش می یابد و در ارتقای کیفی زندگی موثر خواهد بود.