اولین نشست شورای مشورتی این شهرستان در بخش ورزش با حضور فرماندار شهرستان و اعضای این شورا تشکیل شد.
سعید ناجی در این نشست در خصوص شورای مشورتی شهرستان شهریار اظهار کرد: در شورای مشورتی 20 حوزه مختلف وجود دارد که بخشی از دلسوزان، معتمدین و متخصصین در هرکدام از این حوزهها حضور دارند.
فرماندار شهرستان شهریار با تشریح بخشهای 20گانه شورای مشورتی شهرستان شهریار بیان کرد: امروز با تشکیل جلسات و نشستهای مختلف در هر بخش اعضای شورا مشخص شدهاند که در بخش ورزش 25 نفر حضور دارند.
وی با تأکید بر لزوم دستیابی به نقطه نظرات فعالان و متخصصین هر بخش تصریح کرد: امیدواریم نظرات و دغدغههای واقعی در بخش را بتوانیم به بخشهای رسمی و تصمیمات رسمی وارد کنیم تا نتیجه بهتری حاصل شود.
ناجی در پایان با ذکر این نکته که نمیشود از کنار نظرات مردم به سادگی گذشت، متذکر شد: هدف اصلی از تشکیل شورای مشورتی برقراری اتصال جدی بین حوزه اجرا و خواستهها و نظرات مردم است و این امر از اتلاف وقت، سرمایه و انرژی بیشتر جلوگیری میکند و تلاش ما این است که با وجود این مجموعه از هدف اصلی خدمترسانی به مردم دور نشویم.