به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از بخش علم و تکنولوژي خبرگزاري ANSA ايتاليا، در زمان مرگ موج نور آبي فلورسنت از سلول ها و از سلول به سلول ديگر ساطع، و در سراسر بدن پخش مي شود.

براساس اين گزارش، در يک جستجوي بين المللي براي اولين بار عکس موج مرگ کشف شد.

از موج آبي مرگ توسط گروه انگليسي دانشگاه کالج لندن هماهنگ و در يک ارگانيسم ساده مانند يک کرم کوچک، عکس گرفته شده است.

اين کشف ، گام مهمي براي درک چگونگي مرگ سلولي و گسترش آن در سراسر بدن، حتي در مورد موجودات پيچيده مانند انسان، که از مکانيسم هاي سلولي در پستانداران شبيه به کرم ها برخوردارند، است.

چالش اين پژوهش، کشف ژن هايي است که با پيري و بيماري هاي کنترلي مرتبط هستند.

هنگامي که سلول هاي بدن باعث يک واکنش زنجيره اي شيميايي که منجر به فروپاشي اجزاي سلولي و تجمع زباله هاي مولکولي مي شود، فرد جان خود را از دست مي دهد.

اما اگر اين واکنش به خوبي در سطح سلولي درک، و شناخته شود مي توان در مورد چگونگي مرگ تمام سلول هاي بدن اظهار نظر کرد.

وقوع مرگ در يکي از ساده ترين موجودات زير ميکروسکوپ مشاهده شد و در آزمايشگاه هاي زيست شناسي و ژنتيک مورد مطالعه قرار گرفتند.

موج آبي فلورسنت مرگ کرم کوچک پرتار Caenorhabditis elegans در آزمايشگاه مشاهده شد.اين موج در تمام سلول ها گسترش مي يابد و ديده مي شود.

اثر اين بستگي به ماده اي به نام اسيد anthranilic و انتشار آن از طريق کلسيم، که به عنوان يک ناشر از سلول به سلول ديگر عمل مي کند،رخ مي دهد.

در ابتدا محققان مشکوک شدند که منبع فلورسانس آبي رنگ با ماده اي به نام lipofuscin ، که نوري با يک رنگ مشابه ساطع مي کند و نيز به پيري که به دليل افزايش سن تجمع مي يابد و باعث آسيب مولکولي مي شود، مربوط است، اما بعد از آن مشاهده شد که lipofuscin آن درگير نيست.

محققان همچنين براي جلوگيري از مسير شيميايي که منتشرکننده مرگ سلولي است، تنها توانستند مرگ ناشي از استرس مانند عفونت و مرگ به علت سن بالا را به تاخير بياندازند.

اين نشان مي دهد که مرگ به علت عفونت را آسان تر مي توان درمان کرد و توسط تعداد کمتري از فرآيندهاي مسبب مي توان سرعت آن را کم کرد ، در حالي که مرگ به علت پيري براي به تاخير انداختن مشکل تر است چون فرآيندهاي متعددي به صورت موازي عمل مي کنند که مقابله با آنها سخت تر است.

محققان به تمرکز بر روي وقايع بيولوژيکي که در دوران پيري و مرگ رخ مي دهد و درک درست چگونگي توقف آنها نیاز دارند.