سید حامد امیرآبادیزاده امروز ، بحران کمآبی را یکی از دغدغههای پیش روی کشاورزان و مسؤولان برشمرد و اظهار کرد: کمبود آب یک عامل تهدیدکننده تولید در بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهریار بیان کرد: در این راستا با اجرای سیستمهای نوین آبیاری و کاهش هدررفت آب در مزارع را به شیوه لینیر اجرا کردیم.
وی ادامه داد: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و با تصویب شورای برنامهریزی استان تهران مقرر شد تا اعتبار لازم برای اجرای 3 هزار هکتار آبیاری تحت فشار تأمین شود و این اقدام یک حرکت جهشی و معادل کل سطوحی هست که تا به امروز اجرا شده است.
امیرآبادیزاده تصریح کرد: سیستم آبیاری زیرسطحی میکرو (نوارهای طیب) برای به صفر رساندن میزان تبخیر و ارتقای بهرهبرداری در بخش کشاورزی نیز در دستور کار قرار داشت و در حال حاضر اجرایی شده است و امیدواریم دستاوردهای مطلوبی داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار در پایان متذکر شد: امروز کاهش آبهای زیرزمینی و باران به یکی از چالشهای اساسی در کشور تبدیل شده است و باید تمامی تلاش مسؤولان با همکاری کشاورزان در راستای استفاده و تجهیز کردن مزارع، باغات و اراضی به سیستمهای نوین آبیاری باشد تا بتوانیم این مشکل و معضل را پشت سر بگذاریم.