گاز مایع اساسا از بوتان و پروپان به دست می آید.
از نظر شیمیاشی مشابه بنزین است .
درجه اکتان بوتان خالص= ۹۳
درجه اکتان پروپان خالص= ۱۰۰
درجه اکتان lpg بستگی به نسبت اختلاط این دو دارد.
گاز مایع به دلیل آنکه برای تبخیر به زمان نیاز دارد ،بسیار خطرناک تر از cng میباشد.