محمد حسینی امروز از جمعآوری دو انشعاب غیرمجاز در شفیعآباد این شهر خبر داد.

مدیر امور آب و فاضلاب وحیدیه بیان کرد: این دو انشعاب در کوچه باغ جنب گورستان شفیعآباد به طول 600 متر و به قطر لوله 32 پلیاتیلن و کوچه کشاورز شفیعآباد به طول 300 متر و به قطر لوله 32 پلیاتیلن ایجاد شده بودند که پس از شناسایی و اخذ مجوزهای لازم و با حضور رئیس شورای شهر وحیدیه جمعآوری شدند.
وی از همه شهروندان این محدوده درخواست کرد برای دریافت آب آشامیدنی از روشهای قانونی استفاده کنند و با مراجعه به این امور مجوزهای لازم را کسب کنند.
حسینی در پایان ضمن تأکید بر برخورد قانونی با انشعابهای غیرمجاز از عموم شهروندان وحیدیه خواست تا در صورت مشاهده هرگونه هدررفت آب و انشعاب غیرمجاز مراتب را از طریق سامانه تلفنی 122 و سامانه پیامکی 1000122 به اطلاع برسانند.