علایم حمله قلبی بین زنان و مردان مشترك نیست. دكتر ماریان لگاتو از دانشگاه كلمبیای نیویورك معتقد است: درد در قفسه سینه پیش از سكته قلبی بیشتر در مردان دیده شده است.
بررسی محققان نشان داده 43 درصد از زنانی كه سكته قلبی میكنند دردی در قفسه سینه نداشتهاند. همچنین زنان به دلیل آنكه كمتر از مردان به پزشك مراجعه میكنند به مرگ نزدیكتر هستند. این در حالی است كه شانس زنده ماندن یك ساعت اول پس از سكته قلبی 50 درصد و در 3 ساعت اول 23 درصد است.
دكتر لگاتو میگوید: اگر هر كدام از علایم زیر را دارید به سرعت به پزشك مراجعه كنید. خستگی 71 درصد از زنان چند هفته پیش از سكته قلبی به شدت احساس خستگی میكنند.
درد به جای درد شدید در قفسه سینه درد كمی در شانه، گردن، پشت و فك احساس میكنند.
عرق ریختن ممكن است بدون دلیل خاصی خیس عرق شوند و صورتشان رنگ پریده و زرد شود.
سرگیجه و استفراغ زنان معمولا حین حمله قلبی استفراغ میكنند و از حال میروند.
تنگی نفس تقریبا 58 درصد زنان پیش از حمله قلبی تپش قلبی و تنگی نفس دارند و نمیتوانند به یك گفتوگوی ساده ادامه بدهند.
بیخوابی زنان پیش از حمله قلبی كمخواب میشوند.
دلشوره و اضطراب زنان پیش از حمله قلبی دلشوره دارند و مرگ را حس میكنند. باید به غریزهشان اعتماد و سریع به پزشك مراجعه كنند.