آیا کمخون هستید؟
کمخونی هنگامی رخ میدهد که تعداد سلولهای قرمز خون کاهش یافته است یا این سلولها مقدار کافی پروتئینی به نام هموگلوبین ندارد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، برخی از اشکال کمخونی اگر تشخیص داده و درمان نشوند، ممکن است تهدیدکننده حیات باشند.
فهرستی از نشانههای هشداردهنده که ممکن است بیانگر ابتلا شما به کمخونی باشد، اینها هستند:

▪ احساس ضعف و خستگی.
▪ دچار رنگپریدگی، سیاهیرفتن چشمها، سردرد و تنگنفس شدن.
▪ درجه حرارت بدن کمتر از حد طبیعی.
▪ احساس درد در قفسه سینه.
▪ احساس تحریکپذیری.
▪ افت کارکرد در محل کار و تحصیل.