علی ذبیحی با اشاره به لزوم شاداب سازی محیط آموزشی در مدارس و کلاس های درس دایر در شهرستان شهریار اظهار داشت: اجرا و تحقق سیاست های وزارت آموزش و پرورش و اداره کل متبوع استان تهران در عرصه علمی،آموزشی وپژوهشی در حوزه های توسعه سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی و تربیت زیستی با جدیت از سوی اداره آموزش و پرورش شهریار پیگیری می شود.

رئیس آموزش و پرورش شهریار افزود: در این شهرستان برای توسعه امر آموزش به عنوان یکی از بزرگترین مناطق آموزشی کشور از حیث تعدد و تکثر دانش آموزی، تدابیر و تمهیدات ویژه ای اتخاذ شده است.
نماینده روسای آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: پیرو بررسی های انجام شده،یکی از آسیب های جدی نظام آموزشی ما به سنتی بودن،کتاب محور و کلاس محور بودن این عرصه معطوف می شود.
ذبیحی گفت: در این چارچوب معلم و مدرس موظف است در ابتدای امر،کتب درسی تنظیم و طراحی شده را در بازه زمانی تعریف شده به اتمام برساند و در چنین شرایطی کمیت بر کیفیت غلبه پیدا می کند.
وی افزود:در همین ارتباط آنچه که به عنوان راه حل برون رفت مطرح است شامل تحقق و پیگیری امر آموزش با بهره مندی از فناوری های روز و آموزش الکترونیک با استفاده از شبکه های اجتماعی و مجازی می شود.
رئیس آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد: تلاش می شود در بستر مذکور،پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی با نشاط مضاعفی توأم شود و آموزش های غیر رسمی را با تقویت و توسعه هر چه بیشتر همراه سازیم.
ذبیحی گفت: در همین ارتباط سایت همگام از سوی وزارت آموزش و پرورش تنظیم و طراحی شده که شهرستان شهریار به عنوان یکی از مناطق آموزشی پیشرو در استفاده از فناوری های روز، این امر خطیر را در دستور کار قرار داده است.
نماینده روسای آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: در قالب چنین روش و رویکردی،تلاش می شود امر آموزش از کتاب محوری و کلاس محوری مطلق فاصله بگیرد و محتوای کیفی آموزش با ارتقای هر چه بیشتر و افزایش تعاملات میان فراگیر و تربیت کننده حتی در خارج از محیط مدرسه و در اماکنی همچون منزل نیز استمرار یابد.
وی یادآور شد: بهطور یقین ثمره آموزش مبتنی بر تکنولوژی جدید و فناوری، در شادابی و انعطاف مضاعف دانش آموزان و محیط علمی و آموزشی بروز پیدا می کند و توسعه علمی را با شتاب هر چه بیشتری همراه و همگام می سازد.