به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان) به عنوان نخستین خانه مستقل معماران با همکاری و تلاشهای عدهای از معماران و وزارت راه و شهرسازی و مشخصا شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در حالی کار خود را شروع کرد که یکی از اهداف آن آگاهی بخشی و ارتباط معماران در تمامی سطوح با یکدیگر بود. در همین راستا نیز خانه گفتمان شهر و معماری همایش نمایشگاه شهر پس از نفت؛ تاریخچهای بر آینده شهر را از فردا ۷ فروردین ۹۵ با پژوهش و طراحی محتوای Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo در خانه گفتمان شهر و معماری افتتاح میشود.
در اهداف برگزاری این نمایشگاه آمده است: شهر پس از نفت؛ تاریخچهای بر آینده شهر، اندیشه و نگرش زیستمحیطی، برنامهریزیهای سازگار با طبیعت و بهینهسازی سبک ساختوساز، استانداردهای جدیدی را برای جامعهای که با تغییر آبوهوا و اتمام قابل پیشبینی سوختهای فسیلی مواجه شده است به وجود میآورد. معماران و شهر سازان به دنبال حل این چالش هستند و ازآنجاییکه هماکنون اکثر جمعیت جهان ساکن شهرها هستند، بیشتر تلاش آنها منطبق و متمرکز بر مناطق شهری متمرکز است. Zeitschrift für Kultur und Städtebauبهعنوان مشاور مالی مستقل(ifa) با همکاری ARCH + پروژههایی را در آسیا، آفریقا و آمریکا با تمرکز بر نوآوری شهری ارائه میدهد.
در ادامه آمده است: علیرغم اینکه در شهرهای اروپایی، تغییرات از جنبه فیزیکی بسیار اندک بوده است اما به وجود آمدن شهرهای جدید در چین و امارات متحده عربی به شهرسازان اجازه میدهد که ساختارهای غیر منعطف و پایدار برای توسعه این قبیل شهرها بررسی کنند. درحالیکه تکنولوژیهای لازم همچنان در کشورهای صنعتی دنیا تولید میشوند اما وقتی پای عمل به میان میآید، از دیدگاه مفاهیم پایدار، شهرهای نوظهور و در حال توسعه پیشتاز هستند.
همچنین پروژه «تاریخچهای بر آینده شهر» در سال ۱۹۶۰ با نگاه بر توسعه شهر ایدهآل با ارائه راهحلهایی برای معضلات شهری همچون حملونقل و یا مدیریت پسماند، آغاز شد. امروزه شهر سازان دوباره این مفاهیم را در نظر گرفته، آنها را با نیازهای امروزی انطباق داده و تبدیل به واقعیت میکنند. تغییرات آبوهوا، ماهیت محدود انرژی فسیلی و بحرانهای مالی و سیستماتیک جهانی به شهرسازان اجازه میدهد که روند تغییرات اجتماعی را در کنار تغییرات زیستمحیطی آزمایش کنند.
پروژههایی که در «شهر پس از نفت» وجود دارد بهگونهای انتخابشده که روی عواملی همچون انرژی و حملونقل بهعنوان چالشهای اصلی شهرهای آینده تمرکز کنند.
گفتنی است پژوهش و طراحی محتوای این نمایشگاه را Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo برعهده دارند و هماهنگ کنندگان در تهران نیز، لیلا عراقیان و مهران داوری هستند. این نمایشگاه در خانه گفتمان شهر و معماری و از ساعت ۱۶ تا ۱۹، هفتم فروردین ماه ۹۵ افتتاح می شود و بازدید از آن برای علاقمندان از ۸ تا ۳۱ فروردین به صورت روزانه و از ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر آزاد است.