گروه بینالملل: نخستین بانک اسلامی در تاریخ روسیه دیروز، پنجم فروردینماه، در جمهوری تاتارستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از روسیا الیوم، این بانک طبق اصول بانکداری در جنوب شرق آسیا و خاورمیانه فعالیت میکند.
رستم مینیخاناف، رئیسجمهور تاتارستان(از جمهوریهای خودمختار روسیه) در مراسم افتتاح این بانک گفت: من مطمئنم که این بانگ گامی در جهت جذب بازارهای مالی جدید به کشور تاتارستان خواهد بود.
وی افزود: این بانک جدید بر ارائه خدمات بانکداری به افراد، شرکتها و سرمایهگذاران خارجی تمرکز خواهد کرد.