فروردين.ارام

ارديبهشت.عصبي

خرداد.نازك نارنجي

تير . سياست طلب

مرداد.سكوت كننده

شهريور.مهربان

مهر . خوش رو

ابان.دپرس

اذر . قوي

دي . شكننده

بهمن.فداكار

اسفند.لجباز