فروردين . گوسفند = خجالتي

ارديبهشت.مار = گزنده

خرداد.خرگوش = ترسو

تير . كانگورو= تند و تيز

مرداد.فيل = سنگين و متين

شهريور. خروس= غيرتي

مهر . موش كور = بااحتياط

ابان . مرغ = دو دل

اذر.قوچ=ساده

دي. گرگ= درنده

بهمن.ببر= بيخيال

اسفند=روباه=باهوش