فروردين: رز ☜خوشبو.ظريف.زيبا

ارديبهشت: لاله☜حساس.زندگي دوباره.

خرداد: سنبل= دلنشين.خوش رنگ

تير : بنفشه= ذوق اور .خوشبو.

مرداد: گِلايُر= مشامي شيرين.اما كمي تلخ.

شهريور: افتابگردان=ارام.سبُک . زيبا

مهر: خَشخاش=برطرف تمام عفونت هاي داخلي.ارام كننده

ابان: ياسمن= خوشبو اما تند .ساكن .

اذر: آلاله=خاسيت هاي درماني.حساس

دي:بامبو=تحريك پذير . خوشگل

بهمن : قاصدك= شادي دهنده.شيک

اسفند: ياس = انرژي بخش .ارام كننده.مجلسي