نظریه انفجار بزرگ در حال حاضر تنها توضیح ارائه شده درباره منشا جهان می باشد که به طور گسترده پذیرفته شده است.انفجار بزرگ،بسیار پر انرژی و پر حرارت بود،و در ثانیه های اولیه پس از انفجار فقط تشعشع و ذرات زیر اتمی گوناگون در جهان وجود داشتند.تشعشعات باقیمانده از این انفجار هنوز هم به صورت امواج ضعیف مایکروویو در آسمان وجود داشته،از زمین قابل ردیابی هستند.به این امواج تشعشع مایکروویو زمینه کیهان گفته می شود.